Testy

Na této stránce naleznete nejtěžší testové otázky z autoškoly, které Vás čekají při závěrečné zkoušce v autoškole. Při této zkoušce čeká žadatele o řidičské oprávnění test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Základní parametry tohoto testu naleznete vedle v tabulce.

Předpisy o provozu vozidel

Všechny otázky z kategorie

/178

Všechny testové otázky PPV

06050410

Dát přednost v jízdě znamená:

06050409

Stát znamená:

06050402

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

06050412

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

06050414

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06050415

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

06050419

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

06060071

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

06060072

Zastavit znamená:

06060079

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

06060212

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

06060323

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

Question Image

06060327

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

Question Image

06060342

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

06060381

Silnice pro motorová vozidla je:

06060386

Nemotorové vozidlo je:

06060392

Připojovací pruh je:

06060393

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

Question Image

06060394

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06060467

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

06050384

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

06050386

Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

06060214: V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:

06060219: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

06060221: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

11070003: Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě:

06040268: Řidič nesmí překročit:

06060103: Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

06060104: Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:

06060107: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06060184: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06060111: Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:

06060113: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060114: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060220: Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

06040315: Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

06040347: Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci:

06050340: Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

06060061: Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:

06060117: Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:

06060125: Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

06060217: O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti:

06060118: Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

06040278: Zapnutím výstražného světelného znamení dává řidič upozornění, pokud:

06060137: Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:

06050498: Motocykl bez postranního vozíku:

06050157: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet:

06050358: Při jízdě po silnici pro motorová vozidla:

06060070: Během jízdy na silnici pro motorová vozidla mimo obec se ukázalo, že vaše vozidlo ve stoupání nedosahuje rychlosti nejméně 80 km.h-1 (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po této silnici?

06060329: Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km.h-1. Může toto vozidlo jet po dálnici?

06060377: Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

06050401: Provozovatel vozidla je:

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

10060001: „Řidič“ je:

10060002: „Chodec“:

10060007: „Zastavit“ znamená:

10060008: „Zastavit“ znamená:

10060010: „Zastavit“ znamená:

10060011: „Obec“:

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060018: „Připojovací pruh“:

10060019: „Připojovací pruh“:

10060021: „Křižovatka“:

10060020: „Připojovací pruh“:

10060022: „Křižovatka“:

10060023: „Křižovatka“:

10060024: „Tramvajový pás“:

10060025: „Tramvajový pás“:

10060026: „Obec“:

10060027: „Doklad totožnosti“:

10060028: „Doklad totožnosti“:

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

10060031: „Řidič“ je:

10060032: „Řidič“ je:

10060033: „Vozidlo“:

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

10060037: „Vozka“:

10060038: „Motorové vozidlo“:

10060039: „Motorové vozidlo“:

10060040: „Jízdní souprava“:

10060041: „Jízdní souprava“:

10060043: „Stát“ znamená:

10060044: „Stát“ znamená:

10060045: „Stát“ znamená:

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060047: „Dálnice“:

10060048: „Dálnice“:

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

10060050: „Krajnice“:

10060051: „Krajnice“:

10060052: „Krajnice“:

10060053: „Krajnice“:

10060054: „Průběžný pruh“:

10060055: „Průběžný pruh“:

10060056: „Železniční přejezd“:

10060057: „Železniční přejezd“:

10060058: „Přechod pro chodce“:

10060059: „Přechod pro chodce“:

10060060: „Přechod pro chodce“:

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

11040001: Křižovatka je místo:

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

11080008: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080009: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080010: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080011: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost:

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje:

11080027: „Kolonou vozidel“ se rozumí:

06060284

Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?

06060285

Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:

06060283

Při jízdě vozidla po krajnici:

06060274

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

06060295

Před vjetím na krajnici:

10060035

„Chodec“:

06060130

Obytná zóna je:

06060156

V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:

06060172

V obytné a pěší zóně je stání dovoleno:

06050576

V pěší zóně smí řidič jet rychlostí:

06050590

V pěší zóně:

06050591

Hry dětí na pozemní komunikaci:

06050592

V obytné zóně řidič:

06050593

V obytné zóně:

06050594

V pěší zóně:

06050597

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

06050599

Chodci v pěší zóně:

06050602

Chodci v obytné zóně:

06050603

Při jízdě v obytné zóně:

06050604

Při jízdě v pěší zóně:

06060140

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060151

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06060141

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060152

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06060153

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060174

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:

06060175

Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:

06050310

Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

06050311

Při přepravě živých zvířat:

06050313

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06050314

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

06050315

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

06050317

Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

06050318

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050319

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050320

Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050321

Přepravované věci musí být ve vozidle umístěny:

06050322

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

06050324

Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

06050333

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06050334

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

Question Image

06050484

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06060157

Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:

06050492

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

06050509

Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na střešním nosiči zavazadel vozidla?

06050631

Na co je třeba dbát při nakládání sypkého materiálu?

06060238

Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

Question Image

06060339

Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?

06060286

Při přepravě sypkého materiálu musí řidič:

08120030

S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

06050636

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06050637

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060126

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060127

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060128

Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je:

06060129

V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

Your score is

The average score is 0%

0%

Nejtěžší otázky z kategorie

/10

Nejtěžší testové otázky PPV

06060069: Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10040029: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060396: Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

06060401: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky

06060365: K měření rychlosti vozidel je oprávněna:

06050333

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06060152

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06050590

V pěší zóně:

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

Your score is

The average score is 0%

0%

Ovládání a údržba vozidla

Všechny otázky z kategorie

/10

Všechny testové otázky OÚV

11040008: Protiblokovací brzdový systém (ABS):

10040034: Snížit spotřebu paliva vozidla lze:

08120034: Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit?

08100006: U parkovací brzdy vzduchotlakých brzd s pružinovým brzdovým válcem zajišťuje odbrzdění:

06050518: Prodleva brzd:

06050511: Při zapojování vozidel do soupravy:

06050468: Pokud kontrolka směrových světel bliká výrazně rychleji než obvykle, může být příčinou:

06050444: Při výměně pravého předního kola nákladního vozidla se nejlépe zabrání nežádoucímu pohybu vozidla:

06050439: Přípojné vozidlo je:

06050438: Pohon všech kol zajišťuje automobilu zejména:

Your score is

The average score is 0%

0%

Nejtěžší otázky z kategorie

/10

Nejtěžší testové otázky OÚV

06060087

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

06060443

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

06060453

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

11070004

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

06060447

Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:

08120023

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

06060086

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

06060094

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

06060437

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

06060429

Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:

Your score is

The average score is 0%

0%

Řešení křižovatek

Všechny otázky z kategorie

/67

Všechny testové otázky – Křižovatky

06060319

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

Question Image

08110269

Jak se zachováte v této dopravní situaci?

Question Image

10110010: Řidic vozidla z výhledu:

Question Image

10110002: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06060320: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

Question Image

06060316: Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

Question Image

06060315: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost:

Question Image

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

10110045: Na této křižovatce:

Question Image

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

Question Image

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Question Image

10040026: Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

Question Image

10040020: Tento pokyn policisty znamená:

Question Image

10040019: V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

Question Image

06060418: Při tomto pokynu policisty je řidič:

Question Image

06060080: Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

06050566: Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

Question Image

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

Question Image

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

Question Image

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

Question Image

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

Question Image

10110016: Jako první projede křižovatkou:

Question Image

10110011: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110009

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

Question Image

10110001

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

Question Image

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

Question Image

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

Question Image

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Question Image

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

Question Image

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

Question Image

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

06050024

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

Question Image

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

Question Image

06040205

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

Nejtěžší otázky z kategorie

/10

Nejtěžší testové otázky – Křižovatky

06050048

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

Question Image

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

Question Image

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

08080010

Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

Question Image

10110001

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110009

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

Question Image

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

Dopravní značky

Všechny otázky z kategorie

/157

Všechny testové otázky – Značky

16010017

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

Question Image

16010016

Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

Question Image

16010015

Která značka zakazuje stání?

Question Image

16010010

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

Question Image

16010009

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Question Image

16010008

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Question Image

16010007

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Question Image

16010006

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající?

Question Image