Testy

Na této stránce naleznete nejtěžší testové otázky z autoškoly, které Vás čekají při závěrečné zkoušce v autoškole. Při této zkoušce čeká žadatele o řidičské oprávnění test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Základní parametry tohoto testu naleznete vedle v tabulce.

Předpisy o provozu vozidel

Všechny otázky z kategorie

/178
Test autoškola

Všechny testové otázky PPV

06050410

Dát přednost v jízdě znamená:

06050409

Stát znamená:

06050402

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

06050412

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

06050414

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06050415

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

06050419

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

06060071

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

06060072

Zastavit znamená:

06060079

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

06060212

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

06060323

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

06060327

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

06060342

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

06060381

Silnice pro motorová vozidla je:

06060386

Nemotorové vozidlo je:

06060392

Připojovací pruh je:

06060393

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

06060394

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06060467

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

06050384

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

06050386

Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

06060214: V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:

06060219: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

06060221: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

11070003: Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě:

06040268: Řidič nesmí překročit:

06060103: Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

06060104: Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:

06060107: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06060184: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06060111: Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:

06060113: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060114: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

06060220: Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

06040315: Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

06040347: Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci:

06050340: Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

06060061: Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:

06060117: Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:

06060125: Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

06060217: O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti:

06060118: Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

06040278: Zapnutím výstražného světelného znamení dává řidič upozornění, pokud:

06060137: Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:

06050498: Motocykl bez postranního vozíku:

06050157: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet:

06050358: Při jízdě po silnici pro motorová vozidla:

06060070: Během jízdy na silnici pro motorová vozidla mimo obec se ukázalo, že vaše vozidlo ve stoupání nedosahuje rychlosti nejméně 80 km.h-1 (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po této silnici?

06060329: Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km.h-1. Může toto vozidlo jet po dálnici?

06060377: Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

06050401: Provozovatel vozidla je:

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

10060001: „Řidič“ je:

10060002: „Chodec“:

10060007: „Zastavit“ znamená:

10060008: „Zastavit“ znamená:

10060010: „Zastavit“ znamená:

10060011: „Obec“:

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060018: „Připojovací pruh“:

10060019: „Připojovací pruh“:

10060021: „Křižovatka“:

10060020: „Připojovací pruh“:

10060022: „Křižovatka“:

10060023: „Křižovatka“:

10060024: „Tramvajový pás“:

10060025: „Tramvajový pás“:

10060026: „Obec“:

10060027: „Doklad totožnosti“:

10060028: „Doklad totožnosti“:

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

10060031: „Řidič“ je:

10060032: „Řidič“ je:

10060033: „Vozidlo“:

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

10060037: „Vozka“:

10060038: „Motorové vozidlo“:

10060039: „Motorové vozidlo“:

10060040: „Jízdní souprava“:

10060041: „Jízdní souprava“:

10060043: „Stát“ znamená:

10060044: „Stát“ znamená:

10060045: „Stát“ znamená:

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060047: „Dálnice“:

10060048: „Dálnice“:

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

10060050: „Krajnice“:

10060051: „Krajnice“:

10060052: „Krajnice“:

10060053: „Krajnice“:

10060054: „Průběžný pruh“:

10060055: „Průběžný pruh“:

10060056: „Železniční přejezd“:

10060057: „Železniční přejezd“:

10060058: „Přechod pro chodce“:

10060059: „Přechod pro chodce“:

10060060: „Přechod pro chodce“:

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

11040001: Křižovatka je místo:

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

11080008: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080009: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080010: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080011: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost:

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje:

11080027: „Kolonou vozidel“ se rozumí:

06060284

Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?

06060285

Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:

06060283

Při jízdě vozidla po krajnici:

06060274

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

06060295

Před vjetím na krajnici:

10060035

„Chodec“:

06060130

Obytná zóna je:

06060156

V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:

06060172

V obytné a pěší zóně je stání dovoleno:

06050576

V pěší zóně smí řidič jet rychlostí:

06050590

V pěší zóně:

06050591

Hry dětí na pozemní komunikaci:

06050592

V obytné zóně řidič:

06050593

V obytné zóně:

06050594

V pěší zóně:

06050597

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

06050599

Chodci v pěší zóně:

06050602

Chodci v obytné zóně:

06050603

Při jízdě v obytné zóně:

06050604

Při jízdě v pěší zóně:

06060140

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060151

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06060141

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060152

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06060153

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

06060174

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:

06060175

Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:

06050310

Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

06050311

Při přepravě živých zvířat:

06050313

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06050314

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

06050315

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

06050317

Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

06050318

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050319

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050320

Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050321

Přepravované věci musí být ve vozidle umístěny:

06050322

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

06050324

Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

06050333

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06050334

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06050484

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06060157

Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:

06050492

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

06050509

Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na střešním nosiči zavazadel vozidla?

06050631

Na co je třeba dbát při nakládání sypkého materiálu?

06060238

Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

06060339

Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?

06060286

Při přepravě sypkého materiálu musí řidič:

08120030

S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

06050636

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06050637

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060126

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060127

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

06060128

Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je:

06060129

V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 86%

0%

Ovládání a údržba vozidla

Všechny otázky z kategorie

/10
Test autoškola

Všechny testové otázky OÚV

11040008: Protiblokovací brzdový systém (ABS):

10040034: Snížit spotřebu paliva vozidla lze:

08120034: Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit?

08100006: U parkovací brzdy vzduchotlakých brzd s pružinovým brzdovým válcem zajišťuje odbrzdění:

06050518: Prodleva brzd:

06050511: Při zapojování vozidel do soupravy:

06050468: Pokud kontrolka směrových světel bliká výrazně rychleji než obvykle, může být příčinou:

06050444: Při výměně pravého předního kola nákladního vozidla se nejlépe zabrání nežádoucímu pohybu vozidla:

06050439: Přípojné vozidlo je:

06050438: Pohon všech kol zajišťuje automobilu zejména:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 77%

0%

Řešení křižovatek

Všechny otázky z kategorie

/67
Test autoškola

Všechny testové otázky – Křižovatky

06060319

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

08110269

Jak se zachováte v této dopravní situaci?

10110010: Řidic vozidla z výhledu:

10110002: Řidič vozidla z výhledu:

06060320: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

06060316: Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

06060315: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost:

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

10110045: Na této křižovatce:

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

10040026: Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

10040020: Tento pokyn policisty znamená:

10040019: V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

06060418: Při tomto pokynu policisty je řidič:

06060080: Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

06050566: Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

10110044

Řidič vozidla z výhledu

10110043: Řidič vozidla z výhledu

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

10110016: Jako první projede křižovatkou:

10110011: Řidič vozidla z výhledu

10110009

Řidič vozidla z výhledu

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

10110001

Řidič vozidla z výhledu

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

06050024

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

06040205

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

Dopravní značky

Všechny otázky z kategorie

/157
Test autoškola

Všechny testové otázky – Značky

16010017

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

16010016

Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

16010015

Která značka zakazuje stání?

16010010

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

16010009

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

16010008

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

16010007

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

16010006

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající?

16010002

Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající?

10040037

Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

08120017

Řidič vozidla z výhledu:

08100094

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet rychlostí 25 km/h :

08100088

Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06060419

Za první skupinou dopravní značek:

06060399

V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

06060307

Řidič vozidla z výhledu:

06060300

Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

06060236

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

06060235

Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

06060053

Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

06050642

Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

06050641

Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06050381

Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

06050361

Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

06050348

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

08100088: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06050641: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06050381: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

06050347: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:

06060374: Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:

06060303: Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

06060254: Na křižovatce označené touto dopravní značkou: