Informativní značky

Informativní značky jsou pro řidiče užitečné hned z několika důvodů. Dají vám například informaci ohledně typu pozemní komunikace a tím pádem i maximální povolené rychlosti. Dále tento typ dopravních značek využijete, když budete potřebovat dotankovat pohonné hmoty na čerpací stanici nebo hledáte nejbližší občerstvení nebo toaletu.

Názvy informativních značek

Popis informativních značek

Dálnice

Dálnice

 • Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
 • Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu4), jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
 • Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
Konec dálnice

Konec dálnice

 • Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla

 • Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
 • Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.
 • Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.
Konec silnice pro motorová vozidla

Konec silnice pro motorová vozidla

 • Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
Tunel

Tunel

 • Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.
 • U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. 
 • U tunelů delších než 3000 m se zbývající délka tunelu uvádí každých 1000 m
Konec tunelu

Konec tunelu

 • Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.
Obec

Obec

 • Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
Konec obce

Konec obce

 • Značka označuje konec obce.
Obec v jazyce národnostní menšiny

Obec v jazyce národnostní menšiny

 • Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umisťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Konec obce v jazyce národnostní menšiny

 • Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.
Obytná zóna

Obytná zóna

 • Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.
Konec obytné zóny

Konec obytné zóny

 • Značka označuje konec obytné zóny.
 • Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.
Pěší zóna

Pěší zóna

 • Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně.
 • Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
Konec pěší zóny

Konec pěší zóny

 • Značka označuje konec pěší zóny.
 • Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.
Emisní zóna

Emisní zóna

 • Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky.
 • Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
 • Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. 
 • Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna.
Konec emisní zóny

Konec emisní zóny

 • Značka označuje konec emisní zóny.
 • Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.
Zóna s dopravním omezením

Zóna s dopravním omezením

 • Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak
 • Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. 
 • Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
  Zóna s dopravním omezením
 • V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.
Konec zóny s dopravním omezením

Konec zóny s dopravním omezením

 • Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.
Zóna pro cyklisty

Zóna pro cyklisty

 • Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně.
 • Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.
Konec zóny pro cyklisty

Konec zóny pro cyklisty

 • Značka označuje konec cyklistické zóny.
 • Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.
Okruh

Okruh

 • Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.
 • Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. 
 • Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.
  Okruh
 • Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou části velkoplošné informativní značky směrové.
  Okruh
 • Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
Zpomalovací práh

Zpomalovací práh

 • Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.
Podchod nebo nadchod

Podchod a nadchod

 • Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.
Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

 • Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

 • Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
Doporučená rychlost

Doporučená rychlost

 • Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou.
 • Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

 • Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.
Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

 • Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přejezd pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
Nouzové stání

Nouzové stání

 • Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla.
 • V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.
Návěst před slepou pozemní komunikací

Návěst před slepou pozemní komunikací

 • Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
Slepá pozemní komunikace

Slepá pozemní komunikace

 • Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
Parkoviště

Parkoviště

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.
Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. 
 • Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
Parkoviště podélné stání

Parkoviště podélné stání

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. 
 • Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
 • Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
Parkoviště stání na chodníku podélné

Parkoviště stání na chodníku podélné

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
 • Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. 
 • Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
 • Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
 • Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. 
 • Symbol může být obrácen.
 • Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště

 • Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
 • Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení5)) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. 
 • Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.
 • Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. 
 • Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.
Kryté parkoviště

Kryté parkoviště

 • Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.
 • Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
Parkoviště s parkovacím automatem

Parkoviště s parkovacím automatem

 • Značka označuje placené parkoviště. 
 • Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).
Parkoviště s parkovacím kotoučem

Parkoviště s parkovacím kotoučem

 • Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
 • Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
Parkoviště P+R

Parkoviště P+R

 • Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
Parkoviště K+R

Parkoviště K+R

 • Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
Uspořádání jízdních pruhů

Uspořádání jízdních pruhů

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.
Zvýšení počtu jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
Uspořádání jízdních pruhů

Uspořádání jízdních pruhů

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. 
 • Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
Snížení počtu jízdních pruhů

Snížení počtu jízdních pruhů

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. 
 • Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. 
 • Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1
 • Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.
Řadící pruhy

Řadící pruhy

 • Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. 
 • Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.
 • Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.
Vyhrazený jízdní pruh

Vyhrazený jízdní pruh

 • Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům.
 • Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. 
 • Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.
 • Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.
 • V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. 
 • Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

 • Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.
Změna organizace dopravy

Změna organizace dopravy

 • Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod apod.
Omezení v jízdním pruhu

Omezení v jízdním pruhu

 • Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

 • Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Objíždění tramvaje

Objíždění tramvaje

 • Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

 • Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.
 • Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.
Únikový pruh

Únikový pruh

 • Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.
Zpoplatnění provozu

Zpoplatnění provozu

 • Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo mýtné. 
 • Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.
Nejvyšší dovolené rychlosti

Nejvyšší dovolené rychlosti

 • Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.
Státní hranice

Státní hranice

 • Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. 
 • Při výjezdu z České republiky se na značce uvádí název sousedního státu.
Střídavé řazení

Střídavé řazení

 • Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. 
 • Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.
Měření rychlosti

Měření rychlosti

 • Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
Konec měření rychlosti

Konec měření rychlosti

 • Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice.
 • Na značce lze použít symbol dálnice i samostatně.
Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. 
 • Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.
Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). 
 • Číslo silnice se uvádí v rámečku.
Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).
Směrová tabule s jiným cílem

Směrová tabule s jiným cílem

 • Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.
 • Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. 
 • Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.
Označení křižovatky

Označení křižovatky

 • Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle.
 • V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.
  Symbol dálničního uzlu
Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

 • Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. 
 • Značku nelze umístit nad vozovku.
 • Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

 • Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů.
  Umístění nad vozovkou
 • Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn.
 • V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.
Směrová návěst pro směr přímo

Směrová návěst pro směr přímo

 • Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
 • Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
Směrová návěst před odbočením

Směrová návěst před odbočením

 • Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. 
 • Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
 • Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
Směrová návěst pro odbočení

Směrová návěst pro odbočení

 • Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci.
Směrová návěst před odbočením

Směrová návěst před odbočením

 • Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. 
 • Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
 • Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
Směrová tabule pro výjezd

Směrová tabule pro výjezd

 • Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.
Dálková návěst se vzdálenostmi

Dálková návěst se vzdálenostmi

 • Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
Dálková návěst s šipkou

Dálková návěst s šipkou

 • Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
Návěst před úrovňovou křižovatkou

Návěst před úrovňovou křižovatkou

 • Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. 
 • V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.
Návěst před okružní křižovatkou

Návěst před okružní křižovatkou

 • Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.
Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

 • Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

 • Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

 • Značka informuje před křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je zakázáno jet vyznačeným směrem, a pro tento případ informuje o možném směru objíždění.
Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

 • Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

 • Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
Návěst změny směru jízdy před překážkou

Návěst změny směru jízdy před překážkou

 • Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.
Návěst před objížďkou

Návěst před objížďkou

 • Značka informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. 
 • Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky a popřípadě další doplňující údaje.
Návěst změny směru jízdy s omezením

Návěst změny směru jízdy s omezením

 • Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh.
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 • Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy.
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 • Značka vyznačuje směr a průběh objížďky. 
 • Značku lze použít k vyznačení odklonové trasy pro určitý druh vozidel uvedený na značce určeným symbolem nebo nápisem ve směru jízdy k určitému cíli.
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

 • Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. 
 • Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objížďka vyznačena.
 • Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.
Hranice územního celku

Hranice územního celku

 • Značka označuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.
Blízká návěst

Blízká návěst

 • Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. 
 • Značka se umisťuje zpravidla na výjezdu z obce.
Jiný název

Jiný název

 • Značka informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce atp. 
 • Značka může být doplněna vhodným symbolem.
Jiný název

Jiný název

 • Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most) a jeho délce.
Číslo silnice

Číslo silnice

 • Značka informuje o třídě a čísle silnice. 
 • Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojciferné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá.
 • Pro vyznačení směru k určité silnici se značka použije v provedení s přerušovaným rámečkem.
  Provedení s přerušovaným rámečkem
Číslo dálnice

Číslo dálnice

 • Značka informuje o čísle dálnice.
Kilometrovník

Kilometrovník

 • Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace.
 • Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
Kilometrovník

Kilometrovník

 • Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. 
 • Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. 
 • Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
Číslo silnice pro mezinárodní provoz

Číslo silnice pro mezinárodní provoz

 • Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.
Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílech) cyklistické trasy a o čísle (popřípadě jiném označení) této trasy.
Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Návěst před křižovatkou pro cyklisty

 • Značka informuje o směru a čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.
  Návěst před křižovatkou pro cyklisty
Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

 • Značka informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.
Konec cyklistické trasy

Konec cyklistické trasy

 • Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.
Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

 • Návěst pro kulturní nebo turistický cíl
 • Značka informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. 
 • Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.
Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl

Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl

 • Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. 
 • Značka může být doplněna určeným symbolem.
Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

 • Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli.
 • Značka může být doplněna určeným symbolem.
Komunální cíl

Komunální cíl

 • Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. 
 • Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.
Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

 • Značka informuje o názvu a průběhu a popřípadě směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.
Policie

Policie

 • Značka označuje nejbližší služebnu Policie České republiky, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Nemocnice

Nemocnice

 • Značka označuje nejbližší nemocnici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
První pomoc

První pomoc

 • Značka označuje nejbližší místo lékařské služby první pomoci, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Označník zastávky

Označník zastávky

 • Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy.
 • Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.
 • Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.
Označník zastávky

Označník zastávky

 • Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. 
 • Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.
Zastávka tramvaje

Zastávka tramvaje

 • Značka označuje začátek zastávky tramvaje.
 • Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
Zastávka autobusu

Zastávka autobusu

 • Značka označuje začátek zastávky autobusu nebo taxislužby.
 • Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.
Zastávka trolejbusu

Zastávka trolejbusu

 • Značka označuje začátek zastávky trolejbusu.
 • Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
Informace

Informace

 • Značka označuje nejbližší informační centrum, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu. 
 • Na značce též může být vyznačena provozní doba.
Čerpací stanice

Čerpací stanice

 • Značka označuje nejbližší čerpací stanici pohonných hmot, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
 • V případě čerpací stanice alternativních paliv nebo dobíječi stanice elektromobilů lze na značce uvést příslušný určený symbol.
Telefon

Telefon

 • Značka označuje nejbližší veřejnou telefonní stanici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Opravna

Opravna

 • Značka označuje nejbližší opravnu motorových vozidel, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly

 • Značka označuje nejbližší stanici technické kontroly, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Hotel nebo motel

Hotel nebo motel

 • Značka označuje nejbližší hotel nebo motel, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Restaurace

Restaurace

 • Značka označuje nejbližší restauraci, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Občerstvení

Občerstvení

 • Značka označuje nejbližší zařízení, kde je poskytováno občerstvení, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
WC

WC

 • Značka označuje nejbližší veřejně přístupné WC, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Místo pro odpočinek

Místo pro odpočinek

 • Značka označuje nejbližší místo vhodné a vybavené pro krátké posezení a odpočinek, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Tábořiště pro stany

Tábořiště pro stany

 • Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Tábořiště pro obytné přívěsy

Tábořiště pro obytné přívěsy

 • Značka označuje nejbližší tábořiště pro obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Silniční kaple

Silniční kaple

 • Značka označuje nejbližší modlitební místo s parkovištěm, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

 • Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany a obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Truckpark

Truckpark

 • Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o komplexním obslužném zařízení pro nákladní vozidla, k němuž se odbočuje na nejbližší křižovatce
Návěst před truckparkem

Návěst před truckparkem

 • Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.
Návěst před odpočívkou

Návěst před odpočívkou

 • Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
 • Na značce lze uvést název odpočívky.
Návěst pro odbočení na odpočívku

Návěst pro odbočení na odpočívku

 • Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
 • Na značce lze uvést název odpočívky.
Návěst před odbočením na odpočívku

Návěst před odbočením na odpočívku

 • Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
 • Na značce lze uvést název odpočívky.

Ověř si své znalosti!

/21
Test autoškola

Informativní značky

06060297

V úseku za touto dopravní značkou:

06060298

V úseku za touto dopravní značkou:

06060299

V úseku za touto dopravní značkou:

06060304

Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

06060305

Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

06050259

Co znamená tato dopravní značka?

06050393

Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

08080030

Na tomto místě může zastavit a stát:

15120003

Na jakou situaci musím být připraven jako řidič červeného vozidla?

16010007

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

16010009

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

211133: Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

211092: V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

211072:Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

211053: Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

211016: Tato dopravní značka označuje:

211002: Platnost zónových dopravních značek:

220257: Vyobrazená dopravní situace upozorňuje řidiče na:

22050019: Tato dopravní značka:

22050009: Řidič vozidla z výhledu, který hodlá jet do centra Prahy:

22050032: Řidič vozidla z výhledu v následujícím úseku:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 79%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!