Zákazové značky

Zákazové značky definují řidičům zákazy a omezení v silničním provozu. Jsou velice snadno rozeznatelné od ostatních dopravních značek, protože většina těchto značek je kruhového tvaru s červeným okrajem a bílým vnitřkem. Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

Názvy zákazových značek

Popis zákazových značek

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

 • Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.
Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákaz vjezdu všech vozidel

 • Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

 • Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
 • Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

 • Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. 
 • Značka neplatí pro obytné automobily.
 • Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu.
 • U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
Zákaz vjezdu autobusů

Zákaz vjezdu autobusů

 • Značka zakazuje vjezd autobusům.
Zákaz vjezdu traktorů

Zákaz vjezdu traktorů

 • Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.
Zákaz vjezdu motocyklů

Zákaz vjezdu motocyklů

 • Značka zakazuje vjezd motocyklům.
Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu jízdních kol

 • Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
Zákaz vjezdu potahových vozidel

Zákaz vjezdu potahových vozidel

 • Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.
Zákaz vjezdu ručních vozíků

Zákaz vjezdu ručních vozíků

 • Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

 • Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

 • Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

 • Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. 
 • Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.
 • V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo … t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

 • Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

 • Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez​

 • Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez​

 • Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Zákaz vjezdu vozidel, přepravujících nebezpečný náklad

 • Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu.
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

 • Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. 
 • Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
Nejvyšší dovolená rychlost

Nejvyšší dovolená rychlost

 • Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
 • Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.
Konec nejvyšší dovolené rychlosti

Konec nejvyšší dovolené rychlosti

 • Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.
 • Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.
 • Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.
Zákaz předjíždění

Zákaz předjíždění

 • Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
Konec zákazu předjíždění

Konec zákazu předjíždění

 • Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

 • Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.
 • Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.e pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

 • Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.
Zákaz zvukových výstražných znamení

Zákaz zvukových výstražných znamení

 • Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.
Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Konec zákazu zvukových výstražných znamení

 • Značka ukončuje platnost značky „Zákaz výstražných zvukových znamení“.
Zákaz odbočování vlevo

Zákaz odbočování vlevo

 • Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
Zákaz odbočování vpravo

Zákaz odbočování vpravo

 • Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
Konec všech zákazů

Konec všech zákazů

 • Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.
Zákaz otáčení

Zákaz otáčení

 • Značka zakazuje otáčení.
Povinnost zastavit vozidlo

Povinnost zastavit vozidlo

 • Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. 
 • Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.
Zákaz zastavení

Zákaz zastavení

 • Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
 • Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
Zákaz stání

Zákaz stání

 • Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
 • Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Zákaz vjezdu osobních přepravníků

 • Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. 
 • Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.
Zákaz vstupu chodců

Zákaz vstupu chodců

 • Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
Jiný zákaz

Jiný zákaz

 • Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. 
 • Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.
 • Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. 
 • Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.
 • Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.
 • Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázaná jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

 • Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.
Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

 • Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

 • Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

Ověř si své znalosti!

/58
Test autoškola

Zákazové značky

06050241

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž:

06050242

Tato dopravní značka:

06050252

Tato dopravní značka:

06050253

Tato dopravní značka:

06050255

Tato dopravní značka:

06050256

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

06050257

Tato dopravní značka zakazuje:

06050258

Tato dopravní značka

06050260

Označte správný význam značky:

06050261

Tato dopravní značka:

06050262

Tato dopravní značka:

06050263

Tato dopravní značka:

06050264

Tato dopravní značka:

06050269

Tato dopravní značka:

06050270

Tato dopravní značka:

06050271

Tato značka:

06050274

Tato značka:

06050280

Tato dopravní značka:

06050290

Tato dopravní značka:

06050293

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

06050371

Tato značka:

06050454

Tato značka zakazuje vjezd:

06050457

Tato dopravní značka znamená:

06050526

Tato dopravní značka:

06060004

Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

06060052

Tato dopravní značka:

06060161

Tato značka:

06060162

Tato značka:

06060163

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

06060164

Tato dopravní značka:

06060165

Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:

06060166

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

06060167

Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

06060169

Tato značka:

06060170

Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

06060171

V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

06060234

Tato dopravní značka zakazuje:

06060405

Za touto dopravní značkou:

06060406

Za touto dopravní značkou:

06060415

Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

06060416

Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

06060472

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

06060474

Tato značka zakazuje vjezd:

06060476

Vyobrazená dopravní značka:

06050348

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

06050642

Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

06060236

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

16010015

Která značka zakazuje stání?

06060319

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

08080008

Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

08080036

Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

211031: Do oblasti za těmito dopravními značkami:

220260: Platnost přenosné dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěná na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí:

220255: Na nejbližší křižovatce řidič osobního vozidla z výhledu:

220249: Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“?

220246: Od místa vyobrazených dopravních značek platí že:

22050011: Vyobrazenou dopravní značkou může být ukončena platnost:

22050012: Může řidič projet úsekem označeným vyobrazenou dopravní značkou „Jiný zákaz“, když si chce zkrátit cestu nebo objet komplikovanou dopravní situaci?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 82%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!