Jízda v jízdních pruzích

Jízda v jízdních pruzích je popsána v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v paragrafu 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V této kapitole je vysvětleno, v jakém jízdním pruhu je povoleno jet v obci a mimo obec. Dále popisuje, jakým způsobem bezpečně přejíždět do jiného pruhu a vysvětluje správné zipování. V případě nedodržování těchto pravidel v silničním provozu může docházet k velmi nebezpečným situacím. Například může dojít k ohrožení vozidla při přejíždění do jiného pruhu. Dodržujte proto tyto pravidla a předcházejte těmto nebezpečným situacím.

Jízda v jízdních pruzích

Související dopravní značení

Výklad zákona

§12 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Jízda v pravém jízdním pruhu

V této situaci modré vozidlo právě vyjelo z Plzně a nachází se tak mimo obec. Tím pádem se drží v pravém jízdním pruhu a levý jízdní pruh využívá pro předjíždění.

Plynulá jízda na dálnici

Pro plynulou jízdu je potřeba jezdit na dálnici v pravém jízdním pruhu. Levý jízdní pruh používáme převážně pro předjíždění.

§12 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoli jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou  rychlostí do 45 km/hod a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Jízda v jízdních pruzích v obci

Jedná se o vozovku o dvou jízdních pruzích vedoucí v jednom směru v obci. V této situaci můžeme jet vpravo i vlevo. Pouze v případě že bychom v levém pruhu bránili v jízdě rychleji jedoucím vozidlům, musíme se zařadit do pravého jízdního pruhu.

§12 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Proudy vozidel v koloně

Na obrázku je znázorněna situace se třemi jízdními pruhy v jednom směru a v jednom směru se vytvořila kolona vozidel. V případě že se jeden z pruhů pohybuje rychleji než další pruhy, tak se se nejedná o předjíždění.

§12 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. 

Přejíždění mezi jízdními pruhy

Červené vozidlo při předjíždění chce vjet do levého jízdního pruhu. Nesmí však ohrozit ani omezit modré vozidlo, které v tomto pruhu jede. 

Přednost u víceproudého kruhového objezdu

V případě jízdy po kruhovém objezdu s více jízdními pruhy, nesmíme př přejíždění do jiného pruhu ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v daném jízdním pruhu.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Pravidlo zipu

Toto pravidlo využíváme v situaci, kdy se ze dvou jízdních pruhů stává jeden a o například kvůli stavebním pracím.

§12 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

Přejíždění do středního pruhu

Jedná se o komunikaci o třech jízdních pruzích vedoucí v jednom směru. Na této komunikaci se nachází růžové vozidlo, které předjíždělo červené vozidlo a chce se vrátit do prostředního jízdního pruhu. V ten samý okamžik chce modré vozidlo předjíždět zelené vozidlo. Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že růžové vozidlo musí dát přednost vozidlu modrému. Tím pádem modré vozidlo se vjede do prostředního pruhu jako první a růžové vozidlo přejede do prostředního pruhu až následně.

§12 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Zařazování do průběžného pruhu

Zelené vozidlo využívá připojovacího pruhu. Aby se dokázal bezpečně zařadit do průběžného pruhu, musí získat v připojovacím pruhu dostatečnou rychlost. Zároveň nesmí ohrozit řidiče modrého vozidla, jedoucího v průběžném pruhu.

Využití připojovacího pruhu

Ve videu je popsán správný postup při zařazování do průběžného pruhu využitím připojovacího pruhu. Zároveň jsou ukázány hlavní chyby při jízdě v připojovacím pruhu.

§12 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jízdním proudu za sebou.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060398

1 / 1

06060398: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/6

Testová otázka č. 06060413

1 / 6

06060413: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

2 / 6

06060398: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

Question Image

3 / 6

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

4 / 6

06060197: Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

5 / 6

06060227: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

6 / 6

06060226: Na pozemní komunikaci se jezdí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060358

1 / 1

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060197

1 / 1

06060197: Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060352

1 / 1

06060352: Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060084

1 / 1

06060084: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06050607

1 / 1

06050607: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060326

1 / 1

06060326: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na