Jízda v jízdních pruzích

Jízda v jízdních pruzích je popsána v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v paragrafu 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V této kapitole je vysvětleno, v jakém jízdním pruhu je povoleno jet v obci a mimo obec. Dále popisuje, jakým způsobem bezpečně přejíždět do jiného pruhu a vysvětluje správné zipování. V případě nedodržování těchto pravidel v silničním provozu může docházet k velmi nebezpečným situacím. Například může dojít k ohrožení vozidla při přejíždění do jiného pruhu. Dodržujte proto tyto pravidla a předcházejte těmto nebezpečným situacím.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§12 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Mimo obecje zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Jízda v levém pruhu mimo obec

V této situaci modré vozidlo právě vyjelo z Plzně a nachází se tak mimo obec a musí se držet v pravém jízdním pruhu. Levý jízdní pruh může využít například pro předjíždění.

§12 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V obci je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzíchje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus užívat k jízdě kteréhokoli jízdního pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucí současně ve všech jízdních pruzíchje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti levého krajního jízdního pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3.

Jízda v levém pruhu v obci

Jedná se o vozovku o dvou jízdních pruzích vedoucí v jednom směru v obci. V této situaci můžeme jet vpravo i vlevo. Pouze v případě že bychom v levém pruhu bránili v jízdě rychleji jedoucím vozidlům, musíme se zařadit do pravého jízdního pruhu.

§12 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravyje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, motocyklu s nejvyšší povolenou  rychlostí do 45 km/hod a cyklista smí levý krajní jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

§12 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzíchje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, v nichž řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlanekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj v jednom z jízdních pruhůje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou.

Proudy vozidel v koloně

Na obrázku je znázorněna situace se třemi jízdními pruhy v jednom směru a v jednom směru se vytvořila kolona vozidel. V případě že se jeden z pruhů pohybuje rychleji než další pruhy, tak se se nejedná o předjíždění.

§12 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Přejíždět z jednoho jízdního pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou do druhého smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jen tehdy, neohrozí-liznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí a neomezí-liznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Přejíždění mezi jízdními pruhy

Červené vozidlo při předjíždění chce vjet do levého jízdního pruhu. Nesmí však ohrozit ani omezit modré vozidlo, které v tomto pruhu jede. 

Přednost u víceproudého kruhového objezdu

V případě jízdy po kruhovém objezdu s více jízdními pruhy, nesmíme př přejíždění do jiného pruhu ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v daném jízdním pruhu.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při souběžné jízdě umožní řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vozidel jedoucích v průběžném pruhu je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů řidičům vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhyje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Pravidlo zipu

Toto pravidlo využíváme v situaci, kdy se ze dvou jízdních pruhů stává jeden a o například kvůli stavebním pracím.

§12 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-liznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

Přejíždění do středního pruhu

Jedná se o komunikaci o třech jízdních pruzích vedoucí v jednom směru. Na této komunikaci se nachází růžové vozidlo, které předjíždělo červené vozidlo a chce se vrátit do prostředního jízdního pruhu. V ten samý okamžik chce modré vozidlo předjíždět zelené vozidlo. Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že růžové vozidlo musí dát přednost vozidlu modrému. Tím pádem modré vozidlo se vjede do prostředního pruhu jako první a růžové vozidlo přejede do prostředního pruhu až následně.

§12 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhuje jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů zřízen připojovací pruhje přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu, je řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucím v průběžném pruhu.

Zařazování do průběžného pruhu

Zelené vozidlo využívá připojovacího pruhu. Aby se dokázal bezpečně zařadit do průběžného pruhu, musí získat v připojovacím pruhu dostatečnou rychlost. Zároveň nesmí ohrozit řidiče modrého vozidla, jedoucího v průběžném pruhu.

Využití připojovacího pruhu

Ve videu je popsán správný postup při zařazování do průběžného pruhu využitím připojovacího pruhu. Zároveň jsou ukázány hlavní chyby při jízdě v připojovacím pruhu.

§12 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejsou-li jízdní pruhyje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jiných než dvoukolových (motocyklů) v jízdním proudu za sebou.

Ověř si své znalosti!

/13

Jízda v jízdních pruzích

06050607: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

06060084: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060197: Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

06060326: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

06060352: Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:

06060398: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

Question Image

06060413: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

10040029: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

11070003: Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě:

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

06060221: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060219: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

06060214: V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments