Jízda ve zvláštních případech

Jízda podél nástupního nebo ochranného ostrůvku

§13 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou „Objíždění tramvaje“ povolena jízda vlevo.

Jízda po tramvajovém pásu

§13 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.

Jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu

§14 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ (dále jen „vyhrazený jízdní pruh“) pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7. Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly.

§14 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

§14 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

§14 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály.

§14 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

Zastavení za vozidlem hromadné dopravy

§15 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.

§15 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Za autobusem s označením „Označení autobusu přepravujícího děti“, který zastavil v označené zastávce, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy.

Ověř si své znalosti!

/16
Test autoškola

Jízda ve zvláštních případech

10040028

Podél nástupního ostrůvku nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

06060099

Tramvaj zastavila v zastávce bez nástupního ostrůvku. Řidič jiného vozidla jedoucího za touto tramvají musí:

06060222

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

06060229

Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet:

06060318

Řidič smí oddělený tramvajový pás přejíždět jen příčně. Může přitom omezit v jízdě tramvaj?

08080020

Řidiči motorových vozidel mohou vjet do vyznačeného středního pruhu pozemní komunikace:

08110269

Jak se zachováte v této dopravní situaci?

06050048

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

06040308

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

06040239

Autobus s označením „Označení autobusu přepravujícího děti“ zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním:

211013: Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

6060468: Podél tramvaje se jezdí:

6060097: Podél tramvaje se jezdí:

220245: Řidič vozidla z výhledu:

220238: Řidič vozidla z výhledu:

219004: Řidič motorového vozidla z výhledu v dopravní situaci:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

Související videa

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!