Předjíždění

Při předjíždění dochází každoročně k několika desítkám smrtelným nehod. Z tohoto důvodu je při předjíždění potřeba dodržovat pravidla, abyste se do této situace nikdy nedostali. Popíšeme si jakým způsobem bezpečně předjíždět a znázorníme si situace, kdy je možné předjíždět vozidlo zprava. Nevynecháme ani dopravní situace, ve kterých je předjíždění zakázáno.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§17 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacímje přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu nebo odbočovacím pruhuje přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucí v průběžném pruhuje jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů.

Předjíždění vlevo

Na obrázku je znázorněna situace, kdy růžové vozidlo předjíždí zelené vozidlo zleva. Při předjíždění musí růžové vozidlo použít směrová světla a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidla.

Předjíždění vpravo při odbočování

Modré vozidlo odbočuje na křižovatce doleva. Zelené vozidlo ho v této situaci může předjíždět zprava.

Předjíždění v odbočovacím pruhu

Růžové vozidlo se zařadilo do odbočovacího pruhu a má vyšší rychlost než modré vozidlo v průběžném pruhu. Růžové vozidlo tím pádem předjíždí modré vozidlo zprava.

Předjíždění v připojovacím pruhu

Červené vozidlo se zařazuje do průběžného pruhu a má vyšší rychlost než modré vozidlo v průběžném pruhu. Červené vozidlo tím pádem předjíždí modré vozidlo zprava.

§17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jedoucí za ním.

Nebezpečné předjíždění

Při předjíždění nesmíme ohrozit řidiče jedoucí za námi. Musíme proto dávat dostatečně brzo dopředu znamení o změně směru jízdy a zároveň se musíme ve zpětném zrcátku přesvědčit, že nás v ten moment zrovna někdo nepředjíždí.

§17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Předjíždění cyklisty s vybočením

Při předjíždění cyklisty musíme vždy dávat znamení o změně směru jízdy.

Předjíždění cyklisty bez vybočení

V případě, že se cyklista nachází na krajnici a my nemusíme při předjíždění vybočovat ze směru své jízdy musíme dát i tak znamení o změně směru jízdy.

§17 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který se po předjetí zařazuje před vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ani omezitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které předjel.

Zařazení po předjíždění

Růžové vozidlo se vrací po předjíždění do pravého jízdního pruhu. Musí dát znamení o změně směru jízdy a nesmí se zařadit těsně před předjížděné vozidlo, protože by tím omezil zelené vozidlo v jízdě.

§17 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti předjížděného vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

Bránění předjíždění zvyšováním rychlosti

Bílé vozidlo je předjížděno zleva vozidlem z výhledu. Bílé vozidlo při předjíždění zvyšuje rychlost a předjížděcí manévr se tak natahuje na několik stovek metrů. 

§17 odst. 5a zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět, nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí.

Zákaz předjíždění před zatáčkou

Růžové vozidlo nemá rozhled do blížící se zatáčky a nemůže tušit, jestli v protisměru nepojede nějaké vozidlo a proto v této situaci nemůže předjíždět.

§17 odst. 5b zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo vozidla, která hodlá předjet.

Bezpečné zařazení při předjíždění

Před předjížděcím manévrem si řidič musí vyhodnotit, jestli se dokáže zařadit před předjížděné vozidlo a neohrozí ho tím.

§17 odst. 5c zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět, jestliže by ohrozilznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí nebo omezilznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo protijedoucí řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nebo ohrozilznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ohrožení protijedoucího vozidla při předjíždění

Růžové vozidlo nesmí zahájit předjížděcí manévr, protože by minimálně omezil (spíš ohrozil) protijedoucí modré vozidlo.

§17 odst. 5d zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět na přechodu pro chodceje místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou nebo na přejezdu pro cyklistyje místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou a bezprostředně před nimi.

Zákaz předjíždění před přechodem pro chodce

Před přechodem pro chodce a na přechodu pro chodce nesmí řidič předjíždět jiné vozidlo, aby neohrozil chodce, které by chtěli po přechodu přecházet.

§17 odst. 5e zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět, dává-li řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vpředu jedoucího vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy.

Zákaz předjíždění odbočujícího vozidla vlevo

V této situaci nesmí zelené vozidlo předjíždět zleva modré vozidlo. V případě že by byl dostatek místa pro předjetí modrého vozidla z pravé strany, tak může zelené vozidlo předjíždět zprava.

§17 odst. 5f zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

  1.  jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
  2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
  3. na hlavní pozemní komunikaci,
  4. na křižovatce s řízeným provozem.

Předjíždění na hlavní pozemní komunikaci

Červené vozidlo chce přejíždět před křižovatkou. Vzhledem k tomu, že je na hlavní pozemní komunikaci, tak může předjíždět. Proto je potřeba si dát na tuto dopravní situaci z pozice modrého vozidla.

§17 odst. 5g zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět na železničním přejezduje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou a v těsné blízkosti před ním.

Zákaz předjíždění před železničním přejezdem

Před železničním přejezdem a na železničním přejezdu nesmíme předjíždět vozidlo ani například cyklistu.

Ověř si své znalosti!

/16

Předjíždění

06040187: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:

06040251: Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

06050351: Řidič předjížděného vozidla:

Question Image

06050362: Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává znamení o změně směru jízdy?

06060101: Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel:

06060231: Řidič nesmí předjíždět:

06060359: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:

06060385: Předjíždí se:

10040013: Řidič nesmí předjíždět:

11080017: Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:

11080019: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

11080020: Řidič nesmí předjíždět:

11080021: Řidič nesmí předjíždět:

06060277

Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:

06060274

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

06060361: Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments