Zastavení a stání

Související dopravní značení

Výklad zákona

§25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič smí zastavit a stát jen:

 1. vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
 2. v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

§25 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

§25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

§25 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

§25 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

§25 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

§26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

§26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití2) musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

§26 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát

 1.  v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
 2. před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
 3. na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
 4. na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
 5. v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
 6. u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
 7. na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,
 8. v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
 9. ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,
 10. ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,
 11. na mostě,
 12. v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,
 13. před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
 14. na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,
 15. na tramvajovém pásu,
 16. na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,
 17. na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

§27 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

§27 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

§27 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

§27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

§27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 11040002

1 / 1

11040002: V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace jen:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11040004

1 / 1

11040004: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, smí v obci zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040328

1 / 1

06040328: Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060206

1 / 1

06060206: Řidič smí zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060344

1 / 1

06060344: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060470

1 / 1

06060470: Řidič nesmí zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06050339

1 / 1

06050339: Řidič nesmí zastavit a stát:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060116

1 / 1

06060116: Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060380

1 / 1

06060380: Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na