Zastavení a stání

Související dopravní značení

Výklad zákona

§25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti smí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení jen:
  1. vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  2. v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

§25 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

§25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Při stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruhje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

§25 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení nesmí řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti znemožnit ostatním řidičůmje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení vedle vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

§25 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Zajíždí-li řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti za účelem zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu nebo stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

§25 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které zastaviloznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu nebo stáloznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

§26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

§26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který se hodlá vzdálit od vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

§26 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

Nouzové stání mimo obec

Modré vozidlo musel z důvodu nouzového stání zastavit na silnici nacházející se mimo obec. Řidič modrého vozidla musí umístit přenosný výstražný trojúhelník minimálně 50 metrů za vozidlo. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

Nouzové stání v obci

Zelené vozidlo muselo zastavit z důvodu nouzového stání v obci těsně za křižovatkou. Řidič vozidla by měl umístit výstražný trojúhelník minimálně 50 metrů za vozidlo. Kdyby to tak udělal v této situaci, nacházel by se výstražný trojúhelník až za křižovatkou. Proto v podobných situacích můžeme vzdálenost zkrátit. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

Nouzové stání mimo obec

Řidič modrého vozidla musel zastavit vozidlo na dálnici, protože měl defekt na pneumatice. Výstražný trojúhelník musí umístit minimálně do vzdálenosti 100 metrů za vozidlem. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.

Zastavení a stání v zatáčce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na přechodu pro chodceje místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou nebo na přejezdu pro cyklistyje místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi.

Zastavení a stání před přechodem pro chodce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Zastavení a stání na "T" křižovatce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v připojovacímje přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu nebo odbočovacím pruhuje přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Zastavení a stání v připojovacím pruhu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na železničním přejezduje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi.

Zastavení a stání v železničním přejezdu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou pro cyklisty.

Zastavení a stání v jízdním pruhu pro cyklisty

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na mostě.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Zastavení a stání před vjezdem z polní cesty

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozíznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ani neomezíznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, pro něž je parkoviště vyhrazeno.
§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na tramvajovém pásuje část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.

Zastavení a stání na tramvajovém pásu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Zastavení a stání na silniční vegetaci

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

§27 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení tam, kde by nezůstal mezi vozidlemje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

§27 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnostije situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

§27 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

§27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: O odstranění vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovateleje vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.

§27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Zákaz zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

Ověř si své znalosti!

/16

Zastavení a stání

06040328: Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

06050339: Řidič nesmí zastavit a stát:

06060116: Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku:

06060206: Řidič smí zastavit a stát:

06060344: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:

06060380: Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

06060470: Řidič nesmí zastavit a stát:

11040002: V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace jen:

11040004: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, smí v obci zastavit a stát:

06060217: O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti:

06060125: Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

06060117: Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:

06060061: Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:

06050340: Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

06040347: Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci:

06040315: Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments