Zastavení a stání

Související dopravní značení

Zákaz zastavení
Zákaz stání
Zákaz zastavení
Zákaz zastavení
Zákaz stání
Zákaz stání
Povinnost zastavit vozidlo

Výklad zákona

Způsob zastavení a stání

§25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti smí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení jen:
  1. vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  2. v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Zastavení taxikáře ve druhé řadě

§25 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Šířka volného pruhu při zastavení a stání

§25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Při stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruhje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

šířka pruhu při zastavení

Šířka pruhu při zastavení vozidla

Při zastavení vozidla je zapotřebí nechat jeden volný jízdní pruh široký minimálně 3 metry pro oba směry jízdy.

Šířka pruhu při stání vozidla

Při stání vozidla je zapotřebí nechat jeden volný jízdní pruh široký minimálně 3 metry pro každý směr jízdy.

Znemožnění vyjetí ostatním řidičům

§25 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení nesmí řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti znemožnit ostatním řidičůmje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vyjetí z řady stojících vozidel.

Zastavení a stání vedle vozidla invalidy

§25 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení vedle vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí řidič ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

Boční odstup od vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou

Zajíždění ke kraji vozovky

§25 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Zajíždí-li řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti za účelem zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu nebo stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Zajíždění k okraji vozovky

Před zahájením zpomalování je zapotřebí zapnout směrové světla (tzv. blinkry) a přesvědčit se pohledem do bočního zpětného zrcátka, že můžete ke krajnici nebo chodníku bezpečně zajet aniž byste kohokoli ohrozili (např. cyklistu).

Vyjíždění od okraje vozovky

§25 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které zastaviloznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu nebo stáloznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Vyjíždění vozidla od krajnice

Vyjíždění od krajnice vozovky

Při vyjíždění s vozidlem od krajnice nebo chodníku se musíte přesvědčit ve zpětném zrcátku, že neohrozíte žádného účastníka provozu na pozemních komunikacích (jiné vozidlo, cyklistu, motorkáře atd.). Zároveň upozorníte ostatní účastníky o svém záměru zapnutím směrových světel (tzv. blinkrů).

Přednost vozidel hromadné dopravy

§25 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

Vystupování z vozidla

§26 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Zajištění vozidla při stání

§26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který se hodlá vzdálit od vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

zajištění vozidla klínem
Zajištění vozidla zakládacím klínem

Použití výstražného trojúhelníku

§26 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

Nouzové stání mimo obec

Umístění výstražného trojúhelníku mimo obec

Modré vozidlo musel z důvodu nouzového stání zastavit na silnici nacházející se mimo obec. Řidič modrého vozidla musí umístit přenosný výstražný trojúhelník minimálně 50 metrů za vozidlo. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

Nouzové stání v obci

Umístění výstražného trojúhelníku v obci

Zelené vozidlo muselo zastavit z důvodu nouzového stání v obci těsně za křižovatkou. Řidič vozidla by měl umístit výstražný trojúhelník minimálně 50 metrů za vozidlo. Kdyby to tak udělal v této situaci, nacházel by se výstražný trojúhelník až za křižovatkou. Proto v podobných situacích můžeme vzdálenost zkrátit. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

Umístění výstražného trojúhelníku na dálnici

Řidič modrého vozidla musel zastavit vozidlo na dálnici, protože měl defekt na pneumatice. Výstražný trojúhelník musí umístit minimálně do vzdálenosti 100 metrů za vozidlem. Zároveň musí použít světelné výstražné znamení minimálně po dobu, kdy umísťuje za vozidlo výstražný trojúhelník.

Použití výstražného trojúhelníku při dopravní nehodě
Použití výstražného trojúhelníku při defektu pneumatiky

Zákaz zastavení a stání v nepřehledné zatáčce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.
Zákaz zastavení před zatáčkou

Zastavení a stání v zatáčce

Zákaz zastavení a stání před horizontem

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.

Zákaz zastavení a stání před přechodem

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na přechodu pro chodceje místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou nebo na přejezdu pro cyklistyje místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi.

Zastavení a stání před přechodem pro chodce

Zákaz zastavení a stání v křižovatce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Zastavení a stání na "T" křižovatce

Zákaz zastavení a stání v připojovacím a odbočovacím pruhu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v připojovacímje přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu nebo odbočovacím pruhuje přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Zastavení a stání v připojovacím pruhu

Zákaz zastavení a stání na zastávce

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor.
zákaz zastavení na zastávce autobusu
Zákaz zastavení a stání na zastávce autobusu

Zákaz zastavení a stání na železničním přejezdu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na železničním přejezduje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi.

Zastavení a stání v železničním přejezdu

Zakrytí svislé nebo vodorovné značky

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“.

Zákaz zastavení a stání ve vyhrazeném jízdním pruhu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou pro cyklisty.
Zákaz zastavení ve vyhrazeném jízdním pruhu

Zastavení a stání v jízdním pruhu pro cyklisty

Zákaz zastavení a stání ve vyhrazeném jízdním pruhu

Zákaz zastavení a stání u nástupního ostrůvku

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m.

Zákaz zastavení a stání na mostě

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na mostě.

Zákaz zastavení a stání v tunelu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor.

Zákaz zastavení a stání na výjezdu z polní cesty

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Zastavení a stání před vjezdem z polní cesty

Zákaz zastavení a stání před horizontem

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozíznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ani neomezíznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

Zákaz zastavení a stání na tramvajovém pásu

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na tramvajovém pásuje část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.
Zákaz zastavení na tramvajovém pásu

Zastavení a stání na tramvajovém pásu

Zákaz zastavení a stání na silniční vegetaci

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci.
Zákaz zastavení na silniční vegetaci

Zastavení a stání na silniční vegetaci

Zákaz zastavení a stání v místech ohrožení bezpečnosti

§27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a státznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

Zákaz zastavení a stání v době od 5 do 19 hod

§27 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení tam, kde by nezůstal mezi vozidlemje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

Zákaz zastavení a stání mimo obec

§27 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnostije situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Zákaz zastavení a stání na okruhu

§27 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

Rozhodnutí o odstranění vozidla z vyhrazeného parkoviště

§27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: O odstranění vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovateleje vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.

Pravidla zastavení a stání pro bezpečnostní sbory

§27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Zákaz zastavitznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

Přestupky týkající se zastavení a stání

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
336

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář