Železniční přejezd

Každý řidič by měl být schopný bezpečné jízdy přes železniční přejezd. To obnáší nejenom respektování dopravního značení, ale i přizpůsobení rychlosti vozidla při přejíždění železničního přejezdu. Na železničním přejezdu a 50 metrů před ním by měl řidič vozidla zpomalit na rychlost 30 km/hod. V případě že je železniční přejezd opatřen bílými světly, které blikají, může řidič přejíždět takovýto přejezd rychlostí až 50 km/hod. Nedodržením pravidel bezpečné jízdy přes železniční přejezd se řidič dopouští nejenom přestupku, ale zároveň tak ohrožuje život svůj a ostatních účastníků silničního provozu.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou si musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Rozhlížení před železničním přejezdem

Před každým železničním přejezdem se musíme rozhlédnout, jestli z některé strany nepřijíždí vlak.

§28 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.:  Vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním prouduje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou.

§28 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:  Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou a při jeho přejíždění smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Rychlost před železničním přejezdem - 50 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde svítí bílé světlo zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 50 km/hod.

Rychlost před železničním přejezdem - 30 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde se nenachází zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 30 km/hod.

§28 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Dojde-li k zastavení vozidlaznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na železničním přejezdu, musí jeho řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Zastavení vozidla na železničním přejezdu

V případě kdyby se stala situace, že se ocitnete na železničním přejezdu mezi uzavřenými závorami nebo Vám přestalo jet auto, musíte reagovat velice rychle. Nabízí se několik možností: nadzvednout závoru, odtlačit vozidlo mimo koleje, prorazit závoru v případě že je vozidlo pojízdné.

§28 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.:  Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Zastavení před přejezdem na stopce

Růžové vozidlo zastavilo v místě, ze kterého nevidí přes strom doprava. Naopak zelené vozidlo vidí na obě strany a zastavilo tak v místě odkud má na trať náležitý rozhled.

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

§29 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Ověř si své znalosti!

/17

Železniční přejezd

06040342: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo:

06060119: Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

06060120: Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

06060121: Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

06060122: Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:

06060150: Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:

06060202: Před železničním přejezdem:

06060337: Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

Question Image

06060118: Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

06060250: Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

Question Image

06060248: Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

Question Image

06060247: Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:

Question Image

06060246: Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

Question Image

06050580: Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

Question Image

06050579: Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

Question Image

06040252: Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

Question Image

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments