Doklady při řízení

Při řízení automobilu v České republice je třeba mít u sebe určité doklady, které potvrzují řidičskou oprávněnost a majetkové právo k vozidlu. Tyto doklady je třeba mít vždy u sebe při řízení vozidla, protože policie má právo tyto doklady kdykoliv požadovat. Řidiči by měli pravidelně kontrolovat platnost těchto dokladů a zajistit si jejich obnovení včas. Získání těchto znalostí může pomoci řidičům minimalizovat riziko pokut a problémů s policií při řízení vozidla v České republice.

Jaké doklady musím mít u sebe při řízení vozidla?

Kdo si může od řidiče vyžádat doklady k řízení vozidla?

Přestupky týkající se faktorů ovlivňující jízdu

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
139

Doklady při řízení

1 / 45

06060524: Jestliže je vozidlo vybaveno tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud:

2 / 45

06060521: V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

3 / 45

06060391: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

4 / 45

06060390: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

5 / 45

11070002: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

6 / 45

06060044: Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

7 / 45

06060043: Držitel řidičského průkazu:

8 / 45

06060042: Držitel mezinárodního řidičského průkazu:

9 / 45

06060041: Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:

10 / 45

06060040: Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

11 / 45

06060039: Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit:

12 / 45

06060037: Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:

13 / 45

06060036: Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

14 / 45

06060035: Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

15 / 45

06060034: Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

16 / 45

06060032: Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

17 / 45

06060031: Po dobu zadržení řidičského průkazu:

18 / 45

06060030: Údaje z registru řidičů lze poskytnout:

19 / 45

06060029: Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, jehož správcem je:

20 / 45

06060028: Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

21 / 45

06060027: Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

22 / 45

06060026: Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

23 / 45

06060025: Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

24 / 45

06060024: Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení ztráty řidičského průkazu:

25 / 45

06060023: Poškození řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

26 / 45

06060022: Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení zničení řidičského průkazu:

27 / 45

06060021: Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

28 / 45

06060020: Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

29 / 45

06060019: Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

30 / 45

06060017: Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

31 / 45

06060016: Mezinárodní řidičský průkaz:

32 / 45

06060012: Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

33 / 45

06060011: Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

34 / 45

06050601: Řidičský průkaz:

35 / 45

06050430: Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti:

36 / 45

06050429: Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

37 / 45

06050424: Řidičské oprávnění může být uděleno:

38 / 45

06050342: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:

39 / 45

06040230: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

40 / 45

22100032: V případě vzniku újmy způsobené provozem vozidla bez platného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzn. vozidlem bez tzv. povinného ručení) poškozený:

41 / 45

22100031: V případě porušení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení):

42 / 45

11080030: Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

43 / 45

11050001: Zelená karta:

44 / 45

10040023: Zelená karta:

45 / 45

06050037: Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 80%

0%

Napsat komentář