Rychlost jízdy

Nejvyšší dovolená rychlost je v různých situacích odlišná. Jako řidič vozidla musíte rozlišovat, zda jedete v obci nebo mimo obec. Zároveň platí jiné rychlostní limity pro řidiče osobních vozidel a nákladních. Rychlost jízdy je potřeba upravit mnoha faktorům a nejenom rychlostním limitům v daném úseku. Je zapotřebí vzít v úvahu například zkušenosti řidiče, stav vozovky nebo vozidla. Porušování rychlostních limitů se nevyplácí. Každý rok je na českých silnicích usmrceno kolem dvou stovek osob z důvodu nepřiměřené rychlosti.

Související dopravní značení

Nejnižší dovolená rychlost
Nejnižší dovolená rychlost
Konec nejnižší dovolené rychlosti
Konec nejnižší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolená rychlost
Konec nejvyšší dovolené rychlosti
Měření rychlosti
Měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost

Přehled rychlostních limitů

rychlost jízdy v čr
Rychlosti jízdy vozidel v ČR

Ukončení rychlostních limitů

Ukončení rychlostního omezení na konci obce

rychlost v obci
Rychlost v obci 50 km/hod

Ukončení rychlostního omezení v křižovatce

rychlost v obci snížená na 30
Rychlost v obci snížená na 30 km/hod

Ukončení rychlostního omezení v zóně

rychlost v obci snížená zónou
Rychlost v obci zóna 30 km/hod
§18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Rychlost jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Faktory ovlivňující volbu rychlosti

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

Náhlé snížení rychlosti

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

Omezování plynulosti provozu

pomalé předjíždění kamionu
Pomalé předjíždění kamionu
§18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jiného motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů mimo obec

Rychlost mimo obec

Rychlost na silnici pro motorová vozidla mimo obec

Rychlost na dálnici mimo obec

§18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: V obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“, nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů v obci

Rychlost v obci

Rychlost na silnici pro motorová vozidla v obci

Rychlost na dálnici v obci

§18 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí překročit konstrukční rychlost vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, a jde-li o jízdní soupravuje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, konstrukční rychlost žádného z vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj soupravy.

Nejvyšší povolená rychlost vozidla a jízdní soupravy

nejvyšší rychlost jízdní soupravy
Maximální rychlost této jízdní soupravy je 30 km/hod
nejvyšší dovolená rychlost jeřábu
Nejvyšší rychlost jízdy jeřábu max 80 km/hod
Nejvyšší rychlost jízdy Scania max 90 km/hod
§18 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.

Snížení rychlosti místní úpravou

Snížená rychlost v obci zóna 30 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci zóna 30 km/hod
Snížená rychlost v obci o 20 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci o 20 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci o 10 km/hod

§18 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ se směrově oddělenými jízdními pásy nebo na dálnici lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

Zvýšení rychlosti místní úpravou

Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod
Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod
Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod
§18 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Při použití sněhových řetězů na vozidleje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

Rychlost při použití sněhových řetězů

rychlost jízdy se sněhovými řetězy
Rychlost jízdy se sněhovými řetězy

§18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče vozidel zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených organizačních částí Hasičského záchranného sboru České republiky a útvarů policie a Vojenské policie a organizačních útvarů orgánů celní správy, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem16), je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky a útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Organizační útvary orgánů celní správy stanoví ministr financí.

Rychlost vozidel Policie

Statistiky nehod z důvodu nepřizpůsobení rychlosti

No Data Found

Zdroj: Policie ČR

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Přestupky Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení Počet bodů Zákaz řízení
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec a více
7 000 - 25 000 Kč
6
6 - 18 měsíců
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci nebo o 30 km/h mimo obec a více
2 500 - 3 500 Kč
4 000 - 10 000 Kč
4
Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní
1 500 - 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
2
Překročení rychlosti o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní
do 1 500 Kč / domluva
2 000 - 5 000 Kč

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
986

Rychlost jízdy

1 / 9

06060371: Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

2 / 9

06060216: Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit:

3 / 9

06060209: Řidič smí jet jen takovou rychlostí:

4 / 9

06060104: Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:

5 / 9

06060103: Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

6 / 9

06060102: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s výjimkou autobusu, smí jet mimo obec rychlostí nejvýše:

7 / 9

06040268: Řidič nesmí překročit:

8 / 9

21100018: Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

9 / 9

230702: Ve vyobrazené dopravní situaci by měl řidič nákladního automobilu nebo autobusu v obci:

Your score is

Průměrné skóre je 80%

0%

Související videa

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel