Předpisy o provozu vozidel

Obsah a rozsah předpisů o provozu vozidel dle zákona

Kapitoly předpisů o provozu vozidel

Abyste dokázali porozumět předpisům o provozu vozidel, je třeba se nejprve naučit termíny používané v této kapitole.

Víte na jaké části vozovky se máte při jízdě držet? Můžete využít pro svou jízdu krajnici? Odpovědi najdete v kapitole o směru a způsobu jízdy.

Víte v jakém pruhu se jezdí v obci a mimo obec v případě že jedete po komunikaci s dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru? Odpovědi najdete v kapitole o jízdě v jízdních pruzích.

Můžete omezit řidiče protijedoucího vozidla v případě objíždění? Musíte při objíždění dávat znamení o změně směru jízdy? Odpovědi najdete v kapitole o objíždění.

Můžete vozidlo předjíždět zprava? Můžete při předjíždění omezit řidiče vozidla jedoucí za Vámi? Odpovědi najdete v kapitole o předjíždění.

Víte jakou rychlostí smíte jet po silnici pro motorová vozidla? Víte jakou rychlostí smíte jet v případě použití sněhových řetězů? Odpovědi najdete v kapitole o rychlosti jízdy.

Jaká vzdálenost mezi vozidly se považuje za bezpečnou? Jak zjistíte, jestli dodržujete bezpečnou vzdálenost? Odpovědi najdete v kapitole o vzdálenosti mez vozidly.

Kdo se vyhýbá v případě, že je na vozovce překážka nebo zúžená vozovka? Kdo v takovém případě musí ze situace vycouvat? Odpovědi najdete v kapitole o vyhýbání.

Můžete při odbočování omezit řidiče vozidel jedoucí za Vámi? Musíte dávat přednost tramvajím v obou směrech při odbočování vlevo? Odpovědi najdete v kapitole o odbočování.

Zjistěte, jak se chovat při jízdě křižovatkou a jaké musíte dodržovat povinnost v kapitole o jízdě křižovatkou.

Musíte dávat přednost vozidlům v obou směrech, když vyjíždíte z pěší nebo obytné zóny? Odpovědi najdete v kapitole o vjíždění na komunikaci.

Můžete omezit řidiče vozidel při couvání? Smíte předjíždět cyklistu na železničním přejezdu? Odpovědi najdete v kapitole o otáčení a couvání.

Můžete stát v jednosměrce pouze vpravo i vlevo? V jakých situacích můžete zastavit v druhé řadě? Odpovědi najdete v kapitole o zastavení a stání.

Musíte se před přejetím přejezdu rozhlédnout zda nepříijíždá vlak? Jakou rychlostí smíte jet přes železniční přejezd? Odpovědi najdete v kapitole o železničním přejezdu.

Jak se zachováte při odbočování, když Vám nefungují směrová světla? Musíte dávat znamení o změně směru jízdy, když najíždíte na kruhový objezd? Odpovědi najdete v kapitole o znamení o změně směru jízdy.

V jaké situaci můžete dávat zvukové výstražné znamení a v jaké situaci světelné výstražné znamení? Odpovědi najdete v kapitole o výstražném znamení.

Za jakých podmínek nesmíte používat světla pro denní svícení? Smíte použít dálková světla v obci? Odpovědi najdete v kapitole o osvětlení vozidel.

Jakou rychlostí smíte jet při vlečení vozidla? Smí být motocykl použit jako vlečné vozidlo? Odpovědi najdete v kapitole o vlečení vozidel.

Smí se na dálnici pohybovat stopaři? Jaká je nejnižší dovolená rychlost na dálnici? Odpovědi najdete v kapitole o provozu na dálnici.

Ověř si své znalosti z předpisů o provozu vozidel!

/107

Předpisy o provozu vozidel

1 / 107

06060376: Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

2 / 107

06060375: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

3 / 107

06060069: Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

4 / 107

06060067: Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:

5 / 107

06060469: Řidiči je na dálnici a na silnici pro motorová vozidla zakázáno:

6 / 107

06050363: Při jízdě na dálnici:

7 / 107

06060199: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je zastavení a stání dovoleno:

8 / 107

06050514: Na silnici pro motorová vozidla:

9 / 107

06060378: Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:

10 / 107

06060109: Vjíždět na dálnici a vyjíždět z dálnice smí řidič:

11 / 107

06060471: U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

12 / 107

06050564: Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:

13 / 107

06060134: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:

14 / 107

06060190: Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti:

15 / 107

06060096: Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly svítit?

16 / 107

11040006: Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze světly pro denní svícení?

17 / 107

06060188: Motorové vozidlo musí mít za jízdy:

18 / 107

06040287: Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:

19 / 107

06060397: Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

20 / 107

06050360: Řidič odbočující z kruhového objezdu:

21 / 107

06040297: Řidič při vyjíždění z kruhového objezdu:

22 / 107

06060135: Znamení o změně směru jízdy paží se dává:

23 / 107

11040003: Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, musí se dávat znamení o změně směru jízdy:

24 / 107

06060337: Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

Question Image

25 / 107

06060121: Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

26 / 107

06040342: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo:

27 / 107

06060150: Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:

28 / 107

06060122: Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:

29 / 107

06060120: Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

30 / 107

06060119: Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

31 / 107

06060202: Před železničním přejezdem:

32 / 107

06060470: Řidič nesmí zastavit a stát:

33 / 107

06050339: Řidič nesmí zastavit a stát:

34 / 107

06060116: Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku:

35 / 107

06060380: Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

36 / 107

06060344: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:

37 / 107

06060206: Řidič smí zastavit a stát:

38 / 107

06040328: Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

39 / 107

11040004: Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, smí v obci zastavit a stát:

40 / 107

11040002: V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace jen:

41 / 107

06060328: Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:

Question Image

42 / 107

06060185: Při couvání řidič nesmí:

43 / 107

06060183: Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci:

44 / 107

06040223: Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

45 / 107

06060354: Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

46 / 107

06060098: Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

Question Image

47 / 107

06040298: Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

48 / 107

06060224: Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

49 / 107

06060049: Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:

Question Image

50 / 107

06060223: Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci:

51 / 107

06060232: Při odbočování řidič nesmí:

52 / 107

06050352: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

53 / 107

06050622: Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy je k bezpečnému vyhnutí nutné, aby jeden z řidičů couval:

54 / 107

06050621: Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy k bezpečnému vyhnutí není nutné, aby musel jeden z řidičů couvat:

55 / 107

06040276: Řidič vozidla, který nehodlá nebo nemůže projet podél tramvaje vpravo:

56 / 107

06060105: Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem:

57 / 107

06060102: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s výjimkou autobusu, smí jet mimo obec rychlostí nejvýše:

58 / 107

06060371: Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

59 / 107

06060209: Řidič smí jet jen takovou rychlostí:

60 / 107

06060216: Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit:

61 / 107

11080020: Řidič nesmí předjíždět:

62 / 107

11080021: Řidič nesmí předjíždět:

63 / 107

10040013: Řidič nesmí předjíždět:

64 / 107

06060359: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:

65 / 107

06060361: Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo:

66 / 107

06060231: Řidič nesmí předjíždět:

67 / 107

06050362: Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává znamení o změně směru jízdy?

68 / 107

06050351: Řidič předjížděného vozidla:

Question Image

69 / 107

06060101: Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel:

70 / 107

06040251: Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

71 / 107

11080019: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

72 / 107

11080017: Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:

73 / 107

06040187: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:

74 / 107

06060385: Předjíždí se:

75 / 107

06060230: Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce, vybočuje ze směru své jízdy:

76 / 107

06040240: Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

77 / 107

06060084: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

78 / 107

06060352: Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:

79 / 107

06050607: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

80 / 107

06060326: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

Question Image

81 / 107

06060413: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

82 / 107

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

83 / 107

06060398: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

Question Image

84 / 107

06060197: Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

85 / 107

06060227: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

86 / 107

06060226: Na pozemní komunikaci se jezdí:

87 / 107

06060467

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

88 / 107

06060394

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

89 / 107

06060393

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

Question Image

90 / 107

06060392

Připojovací pruh je:

91 / 107

06060386

Nemotorové vozidlo je:

92 / 107

06060381

Silnice pro motorová vozidla je:

93 / 107

06060342

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

94 / 107

06060327

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

Question Image

95 / 107

06060323

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

Question Image

96 / 107

06060212

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

97 / 107

06060079

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

98 / 107

06060072

Zastavit znamená:

99 / 107

06060071

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

100 / 107

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

101 / 107

06050419

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

102 / 107

06050415

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

103 / 107

06050414

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

104 / 107

06050412

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

105 / 107

06050410

Dát přednost v jízdě znamená:

106 / 107

06050409

Stát znamená:

107 / 107

06050402

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

Your score is

The average score is 0%