Vodorovné značky

Vodorovné značky jsou vyobrazeny na povrchu pozemní komunikace bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Vyznačují nám nejenom jízdní pruhy, krajnice, ale i přechody a místa pro stání a zastavení. Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

Názvy vodorovných značek

Popis vodorovných značek

Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá

 • Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.
 • Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.
 • Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
Dvojitá podélná čára souvislá

Dvojitá podélná čára souvislá

 • Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. 
 • Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.
 • Řidič je povinen jet vpravo od této značky.
 • Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

 • Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.
 • Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.
Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

 • Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatáčka, křižovatka apod.).
 • Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.
Dvojitá podélná čára přerušovaná

Dvojitá podélná čára přerušovaná

 • Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. 
 • Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.
Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

 • Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.
 • Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.no přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
Vodicí čára

Vodící čára

 • Značka vyznačuje okraj vozovky.
 • Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.
Příčná čára souvislá

Příčná čára souvislá

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky. 
 • Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky.
 • Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.
Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

Příčná čára souvislá se symbolem "Dej přednost v jízdě!"

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky. 
 • Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
Místo pro přecházení

Místo pro přecházení

 • Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
 • Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
 • Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 
 • Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

 • Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

 • Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.
 • Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem
Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

 • Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

 • Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.
Směrové šipky

Směrové šipky

 • Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.
 • Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.
 • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.
Předběžné šipky

Předběžné šipky

 • Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.
Stání podélné

Stání podélné

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Předběžné šipky

Předběžné šipky

 • Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. 
 • Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.
Stání šikmé

Stání šikmé

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Stání kolmé

Stání kolmé

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Parkovací pruh

Parkovací pruh

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

 • Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5).
Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
 • Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.
Omezené stání

Omezené stání

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. 
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
 • V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.
Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

 • Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.
 • Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
Zastávka tramvaje

Zastávka tramvaje

 • Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.
Žlutá klikatá čára

Žlutá klikatá čára

 • Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. 
 • Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.
Zákaz zastavení

Zákaz zastavení

 • Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. 
 • Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
Žluté zkřížené čáry

Žluté zkřížené čáry

 • Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
Zákaz stání

Zákaz stání

 • Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. 
 • Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
Šikmé rovnoběžné čáry

Šikmé rovnoběžné čáry

 • Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
Bílá klikatá čára

Bílá klikatá čára

 • Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty

 • Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.
Nápis na vozovce

Nápis na vozovce

 • Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.
Bezpečný odstup

Bezpečný odstup

 • Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
 • Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).
Trojúhelníky

Trojúhelníky

 • Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.
Optická psychologická brzda

Optická psychologická brzda

 • Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
 • Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.
Prostor pro cyklisty

Prostor pro cyklisty

 • Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.
Piktogramový koridor pro cyklisty

Piktogramový koridor pro cyklisty

 • Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. 
 • Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

Ověř si své znalosti!

/12
Test autoškola

Vodorovné značky

06060374: Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:

211124: S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

211111: Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

211085: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

211084: Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

211083: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

211114: Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

220248: Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou „Žluté zkřížené čáry“, pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?

220266: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže u rodinného domu?

220265: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na parkoviště u obchodního domu?

22050018: Chodci ve vyobrazené dopravní situaci:

22050007: Dopravní značka na obrázku pro řidiče znamená:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

3 komentáře u „Vodorovné značky“

   • Zdravím,
    viděl jsem ho právě na více různých místech, proto se ptám. Pokud si vzpomenu kde, můžu ještě poslat. Už jsem viděl spousty kuriozit a „lidové tvořivosti“ v dopravním značení, avšak tuto záhadu jsem zatím nerozluštil 😀

    Odpovědět

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!