Vodorovné značky

Vodorovné značky jsou vyobrazeny na povrchu pozemní komunikace bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Vyznačují nám nejenom jízdní pruhy, krajnice, ale i přechody a místa pro stání a zastavení. Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

Názvy vodorovných značek

Podélná čára souvislá

 • Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.
 • Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.
  Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Dvojitá podélná čára souvislá

 • Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy.
 • Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.
  Řidič je povinen jet vpravo od této značky.
 • Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Podélná čára přerušovaná

 • Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů.
 • K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.
 • Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.

Podélná čára přerušovaná

 • Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatáčka, křižovatka apod.).
 • Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.

Dvojitá podélná čára přerušovaná

 • Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy.
 • Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

 • Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.
 • Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.

Vodící čára

 • Značka vyznačuje okraj vozovky.

Příčná čára souvislá

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky.
 • Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

Příčná čára souvislá se symbolem "Dej přednost v jízdě!"

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky.
 • Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

 • Značka vyznačuje hranici křižovatky.
 • Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

Přechod pro chodce

 • Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.

Místo pro přecházení

 • Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
 • Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
 • Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 • Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Přejezd pro cyklisty

 • Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

 • Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.
 • Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

 • Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

Směrové šipky

 • Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.
 • Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.
 • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.

Předběžné šipky

 • Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.

Předběžné šipky

 • Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu.
 • Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.

Stání podélné

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

Stání kolmé

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

Stání šikmé

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

Parkovací pruh

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

Vyhrazené parkoviště

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
 • Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

 • Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
 • Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku

Omezené stání

 • Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
 • Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
 • V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

 • Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.
 • Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

Zastávka tramvaje

 • Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

Žlutá klikatá čára

 • Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.

Žluté zkřížené čáry

 • Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.

Zákaz zastavení

 • Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. 
 • Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

Zákaz stání

 • Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. 
 • Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

Bílá klikatá čára

 • Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.

Šikmé rovnoběžné čáry

 • Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Jízdní pruh pro cyklisty

 • Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty.
 • Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.

Nápis na vozovce

 • Značka vyjadřuje různé doplňující údaje.
 • Lze využít i vhodné symboly.

Bezpečný odstup

 • Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
 • Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

Trojúhelníky

 • Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.

Optická psychologická brzda

 • Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
 • Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.

Prostor pro cyklisty

 • Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.

Piktogramový koridor pro cyklisty

 • Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů.
 • Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
335

Vodorovné značky

1 / 13

06060374: Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:

2 / 13

22050018: Chodci ve vyobrazené dopravní situaci:

3 / 13

22050017: Jak se zachová řidič vozidla přijíždějící k přechodu pro chodce, kde osoby zjevně hodlají přecházet pozemní komunikaci?

4 / 13

22050007: Dopravní značka na obrázku pro řidiče znamená:

5 / 13

22020032: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže u rodinného domu?

6 / 13

22020031: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na parkoviště u obchodního domu?

7 / 13

22020013: Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou „Žluté zkřížené čáry“, pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?

8 / 13

21100032: S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

9 / 13

21100027: Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

10 / 13

21100021: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

11 / 13

21100020: Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

12 / 13

21100019: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

13 / 13

230757: Jak se musí ve vyobrazené dopravní situaci zachovat řidič vozidla z výhledu v místě označeném bílou klikatou čárou na vozovce za dopravní značkou „Chodci“?

Your score is

Průměrné skóre je 84%

0%

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel