Provoz na dálnici

Související dopravní značení

Dálnice
Dálnice
Konec dálnice
Konec dálnice
Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
S časovým poplatkem
S časovým poplatkem
Bez časového poplatku
Bez časového poplatku
Nouzové stání
Nouzové stání
Únikový pruh
Únikový pruh

Výklad zákona

Jaká vozidla můžou jet po dálnici

§35 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Na dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“, je dovolen jen provoz motorových vozidelje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus a jízdních soupravje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km.h-1. V úseku dálnice procházejícím obcíje zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km.h-1. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.
Nejvyšší dovolená rychlost jízdní soupravy 30 km/hod
Nejvyšší dovolená rychlost v technickém průkaze

Vjíždění na dálnici

§35 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

Správce komunikace na dálnici

§35 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Zákaz provozu podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj správce komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.

Zastavení a stání na dálnici

§36 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti je na dálnici zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacíchje vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,

Otáčení a couvání na dálnici

§36 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti je na dálnici zakázáno otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

Minimální rychlost na dálnici

§36 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Dojde-li během jízdy na vozidleje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

Vlečení vozidla na dálnici

§36 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vlečení motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.
§36 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravyje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.

Předjíždění kamionů na dálnici

Přejíždění kamionů na dálnici

Další podmínky provozu na dálnici

§37 zákona č. 361/2000 Sb.: Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.

Podmínky provozu na silnici pro motorová vozidla

§38 zákona č. 361/2000 Sb.: Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla.

Přestupky týkající se jízdy na dálnici

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
289

Provoz na dálnici

1 / 16

06060469: Řidiči je na dálnici a na silnici pro motorová vozidla zakázáno:

2 / 16

06060378: Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:

3 / 16

06060377: Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

4 / 16

06060376: Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

5 / 16

06060375: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

6 / 16

06060329: Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km/h. Může toto vozidlo jet po dálnici?

7 / 16

06060199: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je zastavení a stání dovoleno:

8 / 16

06060109: Vjíždět na dálnici a vyjíždět z dálnice smí řidič:

9 / 16

06060108: Ustanovení o provozu na dálnici platí:

10 / 16

06060070: Během jízdy na silnici pro motorová vozidla mimo obec se ukázalo, že Vaše vozidlo ve stoupání nedosahuje rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po této silnici?

11 / 16

06060069: Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

12 / 16

06060067: Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:

13 / 16

06050514: Na silnici pro motorová vozidla:

14 / 16

06050363: Při jízdě na dálnici:

15 / 16

06050358: Při jízdě po silnici pro motorová vozidla:

16 / 16

06050157: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 81%

0%

Související videa

Napsat komentář