Předjíždění cyklisty na plné čáře

Od ledna roku 2022 došlo ke změně při předjíždění cyklistů. Do Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) byl implementován odstavec stanovující minimální boční odstup při předjíždění cyklisty. Zároveň byla provedena změna ve Vyhlášce č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích.

Jaký je minimální boční odstup při předjíždění cyklisty?

§17 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Boční odstup 1,5 m

Boční odstup 1 m

Můžu předjíždět cyklistu přes plnou čáru?

Spousta řidičů si není jistá, jestli je předjíždění cyklisty na plné čáře (podélná čára souvislá) povolené či nikoliv. Nejprve si proto připomeneme, co nám říká vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Příloha č. 4 Vyhlášky č. 294/2015 Sb.: Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Předjíždění cyklistů na plné čáře

předjíždění cyklistů přes plnou čáru

Řidič růžového vozidla může cyklistu v dané situaci předjet i když se na pozemní komunikaci nachází souvislá čára podélná („plná čára“). Musí si však od cyklisty udržet bezpečný boční odstup minimálně 1, 5 metru (respektive 1 m) a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidlo. Zároveň musí dávat znamení o změně směru jízdy („směrovku“) a nesmí ohrozit vozidlo jedoucí za ním.