Obchodní podmínky

Ing. Karel Polišenský

se sídlem Zátkova 205/9, Soběslav, 392 01, Česká republika     

identifikační číslo: 76526399   

zapsané v Živnostenském rejstříku v Soběslavi 

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.naucseridit.cz      

1. Obecné ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Karel Polišenský, IČO 76526399, se sídlem Zátkova 205/9, Soběslav, 392 01 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.naucseridit.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení služby, popis hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Ceny jsou aktuálně konečné. Prodávající není plátce DPH.


2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.


2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.


2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.


2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


2.7. Prodávající je povinný poskytnout či dodat službu, kterou si kupující objednal a kupující se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.


2.8. Užívací právo k službě přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita. 

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

 

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 

3.3. Prodávající přijímá platby v měně CZK. 

 

 

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.: Využít můžete těchto možností plateb:

 

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, MaestroCard Electronic
b) Bankovním převodem (QR kód + podklady pro platbu)

 

 

3.5. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného
variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat
a poskytnout včas požadované plnění.

 

 

3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodáním se rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři.

 

4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k online produktům jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele. 

Je-li kupující spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, učiní tak dodržením níže uvedených podmínek:
● Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
● Kupující oznámí odstoupení od smlouvy emailem na karel@naucseridit.cz spolu s uvedením čísla objednávky a data nákupu a do předmětu emailu napíše „Odstoupení od smlouvy“.
● Peníze za službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
● V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícího deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.


6.2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
● prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
● porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 Podmínek) ze strany
kupujícího

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).


7.2. Pro reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího emailem na adrese karel@naucseridit.cz. V předmětu emailu prosím uveďte „Reklamace“ a v popisu emailu uveďte datum objednávky, číslo objednávky a důvod reklamace.


7.3. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo vrácení kupní ceny v plné výši.


7.4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.


7.5.Peníze za službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Odpovědnost

8.1. Všechny produkty, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti online výuky a jsou to pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědná za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi. 

 

8.2. Prodávající rovněž upozorňuje kupujícího, že informace obsažené v produktech prodávajícího nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávající k dané problematice.

 

8.3. Záruka přístupu k online produktu trvá po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že přístup k online produktu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách na adrese www.naucseridit.cz/obchodni-podminky


10.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese karel@naucseridit.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svou stížností může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.


10.3. Pokud mezi prodávající a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.


10.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 10.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.


10.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.6. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


10.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


10.8. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.


10.9. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.


10.10. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 19.12.2023. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude kupující vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s prodávající z tohoto důvodu vypovědět.