Výstražné značky

Názvy výstržných značek

Popis výstržných značek

Zatáčka vpravo

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Dvojitá zatáčka, první vpravo

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Zatáčka vlevo

Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Křižovatka

Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

Dvojitá zatáčka, první vlevo

Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Křižovatka s kruhovým objezdem

Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.

Nebezpečné klesání

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Nebezpečné stoupání

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Zúžená vozovka z jedné strany

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.

Zúžená vozovka z obou stran

Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.

Zpomalovací práh

Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.

Nerovnost vozovky

Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy.
V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.

Provoz v obou směrech

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.

Nebezpečí smyku

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.

Přechod pro chodce

Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.

Světelné signály

Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.

Děti

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.

Chodci

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.

Zvířata

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.

Osoby na osobních přepravnících

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

Zvěř

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.

Práce na silnici

Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.

Odlétávající štěrk

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Boční vítr

Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.

Kamení na vozovce

Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.

Letadla

Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.

Cyklisté

Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.

Tunel

Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

Jiné nebezpečí

Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.

Náledí

Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.

Kolona

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Tramvaj

Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

Mlha

Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.

Nebezpečná krajnice

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.

Nehoda

Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.

Železniční přejezd bez závor

Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.

Železniční přejezd se závorami

Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.

Návěstní deska (80 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

Návěstní deska (160 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.

Návěstní deska (240 m)

Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.

Pohyblivý most

Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.

Nábřeží

Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

Ověř si své znalosti!

/61

Výstražné dopravní značky – test

1 / 61

15120004

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

2 / 61

11040007

Tato značka upozorňuje:

Question Image

3 / 61

06060475

Tato značka označuje:

Question Image

4 / 61

06060233

Tato značka upozorňuje na:

Question Image

5 / 61

06060160

Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

Question Image

6 / 61

06050551

Tato dopravní značka upozorňuje:

Question Image

7 / 61

06050550

Tato dopravní značka znamená:

Question Image

8 / 61

06050627

Tato značka upozorňuje řidiče:

Question Image

9 / 61

06050452

Tato značka:

Question Image

10 / 61

06050446

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

11 / 61

06050451

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

12 / 61

06050449

Tato značka:

Question Image

13 / 61

06050626

Tato dopravní značka:

Question Image

14 / 61

06050625

Tato dopravní značka:

Question Image

15 / 61

06050624

Tato dopravní značka:

Question Image

16 / 61

06050375

Tato dopravní značka:

Question Image

17 / 61

06050374

Tato dopravní značka:

Question Image

18 / 61

06050390

Tato dopravní značka řidiče:

Question Image

19 / 61

06050212

Tato dopravní značka:

Question Image

20 / 61

06050208

Tato dopravní značka:

Question Image

21 / 61

06050209

Tato dopravní značka:

Question Image

22 / 61

06050210

Tato dopravní značka:

Question Image

23 / 61

06050207

Tato dopravní značka:

Question Image

24 / 61

06050206

Tato dopravní značka:

Question Image

25 / 61

06050221

Tato dopravní značka:

Question Image

26 / 61

06050223

Tato dopravní značka:

Question Image

27 / 61

06050211

Tato dopravní značka:

Question Image

28 / 61

06050219

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

29 / 61

06050214

Tato dopravní značka:

Question Image

30 / 61

06050213

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

31 / 61

06050216

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Question Image

32 / 61

06050205

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

Question Image

33 / 61

06050200

Tato dopravní značka:

Question Image

34 / 61

06050215

Tato dopravní značka:

Question Image

35 / 61

06050201

Tato dopravní značka:

Question Image

36 / 61

06050222

Tato dopravní značka:

Question Image

37 / 61

06050202

Tato dopravní značka:

Question Image

38 / 61

06050277

Tato dopravní značka:

Question Image

39 / 61

06050217

Tato dopravní značka:

Question Image

40 / 61

06050204

Tato dopravní značka:

Question Image

41 / 61

06050218

Tato dopravní značka upozorňuje:

Question Image

42 / 61

06050224

Tato dopravní značka:

Question Image

43 / 61

06060407

Ve vyobrazené situaci:

Question Image

44 / 61

06050156

Tato značka upozorňuje na:

Question Image

45 / 61

06060059

Tato dopravní značka:

Question Image

46 / 61

06060057

Tato dopravní značka:

Question Image

47 / 61

06060056

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

Question Image

48 / 61

06060058

Tato dopravní značka:

Question Image

49 / 61

06050295

Tato dopravní značka:

Question Image

50 / 61

16010003

S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

Question Image

51 / 61

16010004

Co vám říká tato dopravní značka?

Question Image

52 / 61

16010005

Co vám říká tato dopravní značka?

Question Image

53 / 61

08120015

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

54 / 61

06060399

V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

Question Image

55 / 61

06060302

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

Question Image

56 / 61

06040193

Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

Question Image

57 / 61

06060055

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

58 / 61

06050225

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Question Image

59 / 61

06050203

Tato dopravní značka:

Question Image

60 / 61

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

61 / 61

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na