Výstražné značky

Výstražné dopravní značky upozorňují řidiče na dopravní situace, které by nemuseli předvídat. Díky tomu mohou dopředu upravit svou rychlost jízdy a mohou být na danou situaci připraveni. Převážná většina výstražných značek jsou trojúhelníkového tvaru s červeným okrajem a bílým vnitřkem. Zpravidla se výstražné značky umisťují před označovaným místem 100 až 250 m mimo obec a v obci 50 až 100 m.

Názvy výstražných značek

Popis výstražných značek

Zatáčka vpravo

Zatáčka vpravo

 • Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
Zatáčka vlevo

Zatáčka vlevo

 • Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dvojitá zatáčka, první vpravo

 • Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
Dvojitá zatáčka, první vlevo

Dvojitá zatáčka, první vlevo

 • Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
Křižovatka

Křižovatka

 • Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. 
 • V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
Křižovatka s kruhovým objezdem

Křižovatka s kruhovým objezdem

 • Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.
Nebezpečné klesání

Nebezpečné klesání

 • Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. 
 • Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
Nebezpečné stoupání

Nebezpečné stoupání

 • Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. 
 • Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
Zúžená vozovka z jedné strany

Zúžená vozovka z jedné strany

 • Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. 
 • Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.
Zúžená vozovka z obou stran

Zúžená vozovka z obou stran

 • Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.
Zpomalovací práh

Zpomalovací práh

 • Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.
Nerovnost vozovky

Nerovnost vozovky

 • Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy. 
 • V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.
Provoz v obou směrech

Provoz v obou směrech

 • Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. 
 • Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.
Nebezpečí smyku

Nebezpečí smyku

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. 
 • Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.
Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

 • Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.
Světelné signály

Světelné signály

 • Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.
Děti

Děti

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
Chodci

Chodci

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
Zvířata

Zvířata

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
 • Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.
Osoby na osobních přepravnících

Osoby na osobních přepravcích

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.
Zvěř

Zvěř

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
 • Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.
Práce na silnici

Práce na silnici

 • Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
Odlétávající štěrk

Odlétající štěrk

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Boční vítr

Boční vítr

 • Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 • Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.
Kamení na vozovce

Kamení na vozovce

 • Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.
Letadla

Letadla

 • Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
Cyklisté

Cyklisté

 • Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
Tunel

Tunel

 • Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.
Jiné nebezpečí

Jiné nebezpečí

 • Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. 
 • Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.
Náledí

Náledí

 • Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.
Kolona

Kolona

 • Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
Tramvaj

Tramvaj

 • Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
Mlha

Mlha

 • Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.
Nebezpečná krajnice

Nebezpečná krajnice

 • Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
Nehoda

Nehoda

 • Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.
Železniční přejezd bez závor

Železniční přejezd bez závor

 • Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.
Železniční přejezd se závorami

Železniční přejezd se závorami

 • Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.
Návěstní deska (80 m)

Návěstní deska (80 m)

 • Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. 
 • Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. 
 • V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
Návěstní deska (160 m)

Návěstní deska (160 m)

 • Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. 
 • Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. 
 • V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
Návěstní deska (240 m)

Návěstní deska (240 m)

 • Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. 
 • Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. 
 • Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

 • Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. 
 • Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

 • Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů. 
 • Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
Pohyblivý most

Pohyblivý most

 • Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.
Nábřeží

Nábřeží

 • Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

Ověř si své znalosti!

/71
Test autoškola

Výstražné značky

06040193

Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

06050156

Tato značka upozorňuje na:

06050200

Tato dopravní značka:

06050201

Tato dopravní značka:

06050202

Tato dopravní značka:

06050203

Tato dopravní značka:

06050204

Tato dopravní značka:

06050205

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

06050206

Tato dopravní značka:

06050207

Tato dopravní značka:

06050208

Tato dopravní značka:

06050209

Tato dopravní značka:

06050210

Tato dopravní značka:

06050211

Tato dopravní značka:

06050212

Tato dopravní značka:

06050213

Tato dopravní značka upozorňuje na:

06050214

Tato dopravní značka:

06050215

Tato dopravní značka:

06050216

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

06050217

Tato dopravní značka:

06050218

Tato dopravní značka upozorňuje:

06050219

Tato výstražná dopravní značka:

06050221

Tato dopravní značka:

06050222

Tato dopravní značka:

06050223

Tato dopravní značka:

06050224

Tato dopravní značka:

06050225

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

06050277

Tato dopravní značka:

06050295

Tato dopravní značka:

06050374

Tato dopravní značka:

06050375

Tato dopravní značka:

06050390

Tato dopravní značka řidiče:

06050446

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

06050449

Tato značka:

06050451

Tato dopravní značka upozorňuje na:

06050452

Tato značka:

06050550

Tato dopravní značka znamená:

06050551

Tato dopravní značka upozorňuje:

06050624

Tato dopravní značka:

06050625

Tato dopravní značka:

06050626

Tato dopravní značka:

06050627

Tato značka upozorňuje řidiče:

06060055

Tato výstražná dopravní značka:

06060056

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

06060057

Tato dopravní značka:

06060058

Tato dopravní značka:

06060059

Tato dopravní značka:

06060160

Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

06060233

Tato značka upozorňuje na:

06060302

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

06060407

Ve vyobrazené situaci:

06060475

Tato značka označuje:

08120015

Tato dopravní značka upozorňuje na:

11040007

Tato značka upozorňuje:

06060053

Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

06060399

V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

15120004

Tato výstražná dopravní značka:

16010002

Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající?

16010003

S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

16010004

Co vám říká tato dopravní značka?

16010005

Co vám říká tato dopravní značka?

16010006

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající?

16010008

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

220263: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

220243: Tato dopravní značka:

220264: Tato svislá dopravní značka upozorňuje:

220246: Od místa vyobrazených dopravních značek platí že:

22050028: Tato dopravní značka:

22050029: Tato dopravní značka upozorňuje na:

22050026: Tato dopravní značka upozorňuje řidiče na:

22050021: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 89%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!