Vymezení základních pojmů

V této kapitole si projdeme základní pojmy, se kterými se budeme v průběhu kapitol předpisů o provozu vozidel setkávat. Pochopením těchto pojmů se snadněji zorientujete v probírané problematice předpisů o provozu vozidel.

Výklad zákona

 • účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích
 • provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,
Průvodce hnaných zvířat
 • řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti
 • vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo
Potahové vozidlo
Koňský povoz bez vozky
 • vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj
 • motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus
 • nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo
 • jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel
Osobní automobil s přívěsem
Osobní automobil s obytným vozem
Autobus s přívěsem
Nákladní automobil s přívěsem
 • chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně
 • vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj
Autobus
Trolejbus
Tramvaj
 • nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí
 • nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo
 • stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení
 • zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
 • zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
 • dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
 • dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“
IZ1A
Dálnice
IZ1B
Konec dálnice
 • silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“
IZ2A
Silnice pro motorová vozidla
IZ2B
Konec silnice pro motorová vozidla
 • jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou
 • průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů
Prubezny-pruh
Průběžný pruh vyznačen žluto-černým šrafováním
 • odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu
Odbočovací pruh
Odbočovací pruh vyznačen žluto-černě
 • připojovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu
Pripojovaci-pruh
Připojovací pruh vyznačen žluto-černě
 • krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace,1) skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části
 • křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci
Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka okružní
Křižovatka vidlicová
Křižovatka odsazená
Vyústění polní cesty na pozemní komunikaci = NENÍ KŘIŽOVATKA
 • hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a symbolem dej přednost v jízdě
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a nápisem STOP
Hranice křižovatky bez vodorovného dopravního značení
 •  křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“) nebo usměrňován strážníkem obecní policie
Krizovatka-policista-3
Křižovatka s řízeným provozem
 • tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají
Tramvajovy-pas
Tramvajový pás vyznačen žluto-černým šrafováním
 • železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou
A29
Železniční přejezd se závorami
A30
Železniční přejezd bez závor
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
 • obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují
IZ4A
Obec
IZ4B
Konec obce
 • přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou
V7A
Přechod pro chodce
V8C
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
 • překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace
 • snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu
 • doklad totožnosti je doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost podle zvláštního právního předpisu
 • obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

   • pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou,

   • pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

 • zádržný bezpečnostní systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu2) a určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpečnostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dále jen „dětská autosedačka“)

 • dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm

 • celostátní dopravní informační systém je systém obsahující aktuální informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

 • přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou

V8A
Přejezd pro cyklisty
V8C
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
V8B
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
 • kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení

 • osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení

 • přípojné vozidlo je přívěs i návěs

 • mezinárodní silniční doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice neleží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu

 • defenzivní způsob jízdy je způsob jízdy, který počítá s chybami ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích

 • silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje; závazkový vztah jehož předmětem je přeprava osob, věcí nebo zvířat

 • silniční linkovou osobní dopravou je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách

 • okružní jízda je mezinárodní příležitostná přeprava osob na objednávku po předem vyhrazené okružní trase, a je připravovaná stejná skupina cestujících stejným vozidlem

 • kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce, využije se též železniční a vodní doprava

 • historické vozidlo je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. Nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby. Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.

 • přestavba silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Ověř si své znalosti!

/101
Test autoškola

Základní pojmy

06050402

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

06050409

Stát znamená:

06050410

Dát přednost v jízdě znamená:

06050412

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

06050414

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06050415

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

06050419

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

06060071

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

06060072

Zastavit znamená:

06060079

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

06060212

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

06060323

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

06060327

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

06060342

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

06060381

Silnice pro motorová vozidla je:

06060392

Připojovací pruh je:

06060393

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

06060394

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

06060467

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

10060032: „Řidič“ je:

10060033: „Vozidlo“:

10060031: „Řidič“ je:

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

10060028: „Doklad totožnosti“:

10060027: „Doklad totožnosti“:

10060026: „Obec“:

10060025: „Tramvajový pás“:

10060024: „Tramvajový pás“:

10060023: „Křižovatka“:

10060022: „Křižovatka“:

10060020: „Připojovací pruh“:

10060021: „Křižovatka“:

10060019: „Připojovací pruh“:

10060018: „Připojovací pruh“:

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060011: „Obec“:

10060010: „Zastavit“ znamená:

10060008: „Zastavit“ znamená:

10060007: „Zastavit“ znamená:

10060002: „Chodec“:

10060001: „Řidič“ je:

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

06050401: Provozovatel vozidla je:

11080027: „Kolonou vozidel“ se rozumí:

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje:

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

11080011: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost:

11080010: „Nesmět ohrozit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080009: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080008: „Nesmět omezit“ znamená povinnost počínat si tak, aby:

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

11040001: Křižovatka je místo:

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

10060060: „Přechod pro chodce“:

10060059: „Přechod pro chodce“:

10060058: „Přechod pro chodce“:

10060057: „Železniční přejezd“:

10060056: „Železniční přejezd“:

10060055: „Průběžný pruh“:

10060054: „Průběžný pruh“:

10060053: „Krajnice“:

10060052: „Krajnice“:

10060051: „Krajnice“:

10060050: „Krajnice“:

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

10060048: „Dálnice“:

10060047: „Dálnice“:

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10060045: „Stát“ znamená:

10060044: „Stát“ znamená:

10060043: „Stát“ znamená:

10060041: „Jízdní souprava“:

10060040: „Jízdní souprava“:

10060039: „Motorové vozidlo“:

10060038: „Motorové vozidlo“:

10060037: „Vozka“:

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

10060035

„Chodec“:

06050439: Přípojné vozidlo je:

06050442: Mezinárodní silniční doprava je:

06060483: Co se rozumí pod pojmem „defenzivní způsob jízdy“?

08100004: Silniční dopravou pro cizí potřeby se rozumí:

08100011: Silniční linkovou osobní dopravou se rozumí:

10040006: Za okružní jízdu se považuje:

10040030: Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

8120026: Za přestavbu silničního vozidla se považuje:

8120025: Přestavbou silničního vozidla je:

6060252: Historickým vozidlem je:

6060251: Historickým vozidlem je:

6060015: Historické vozidlo:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 90%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!