Vymezení základních pojmů

V této kapitole si projdeme základní pojmy, se kterými se budeme v průběhu kapitol předpisů o provozu vozidel setkávat. Pochopením těchto pojmů se snadněji zorientujete v probírané problematice předpisů o provozu vozidel.

Výklad zákona

 • účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích
 • provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,
Průvodce hnaných zvířat
 • řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti
 • vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo
Potahové vozidlo
Koňský povoz bez vozky
 • vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj
 • motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus
 • nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo
 • jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel
Osobní automobil s přívěsem
Osobní automobil s obytným vozem
Autobus s přívěsem
Nákladní automobil s přívěsem
 • chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně
 • vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj
Autobus
Trolejbus
Tramvaj
 • nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí
 • nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo
 • stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení
 • zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
 • zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
 • dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
 • dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“
Dálnice
Dálnice
Konec dálnice
Konec dálnice
Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
 • jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou
 • průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů
Průběžný pruh vyznačen žluto-černým šrafováním
 • odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu
Odbočovací pruh
Odbočovací pruh vyznačen žluto-černě
 • připojovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu
Připojovací pruh vyznačen žluto-černě
 • krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace,1) skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části
 • křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci
Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka okružní
Křižovatka odsazená
Vyústění polní cesty na pozemní komunikaci = NENÍ KŘIŽOVATKA
Křižovatka vidlicová
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a symbolem dej přednost v jízdě
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a nápisem STOP
Hranice křižovatky bez vodorovného dopravního značení
 •  křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“) nebo usměrňován strážníkem obecní policie
Křižovatka s řízeným provozem
 • tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají
Tramvajový pás vyznačen žluto-černým šrafováním
 • železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou
Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd bez závor
Železniční přejezd bez závor
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
 • obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují
Obec
Obec
Konec obce
Konec obce
 • přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
 • překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace
 • snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu
 • doklad totožnosti je doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost podle zvláštního právního předpisu
 • obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

   • pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou,

   • pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

 • zádržný bezpečnostní systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu2) a určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpečnostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dále jen „dětská autosedačka“)

 • dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm

 • celostátní dopravní informační systém je systém obsahující aktuální informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

 • přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou

Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
 • kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení

 • osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení

Seqway
 • přípojné vozidlo je přívěs i návěs

 • mezinárodní silniční doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice neleží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu

 • defenzivní způsob jízdy je způsob jízdy, který počítá s chybami ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích

 • silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje; závazkový vztah jehož předmětem je přeprava osob, věcí nebo zvířat

 • silniční linkovou osobní dopravou je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách

 • okružní jízda je mezinárodní příležitostná přeprava osob na objednávku po předem vyhrazené okružní trase, a je připravovaná stejná skupina cestujících stejným vozidlem

 • kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce, využije se též železniční a vodní doprava

 • historické vozidlo je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. Nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby. Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.

 • přestavba silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
67

Vymezení základních pojmů

1 / 102

08120026: Za přestavbu silničního vozidla se považuje:

2 / 102

08120025: Přestavbou silničního vozidla je:

3 / 102

06060252: Historickým vozidlem je:

4 / 102

06060251: Historickým vozidlem je:

5 / 102

08100011: Silniční linkovou osobní dopravou se rozumí:

6 / 102

08100004: Silniční dopravou pro cizí potřeby se rozumí:

7 / 102

06050442: Mezinárodní silniční doprava je:

8 / 102

06050439: Přípojné vozidlo je:

9 / 102

10040030: Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

10 / 102

10040006: Za okružní jízdu se považuje:

11 / 102

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

12 / 102

06060467: Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

13 / 102

06060394: Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

14 / 102

06060393: Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

15 / 102

06060392: Připojovací pruh je:

16 / 102

06060386: Nemotorové vozidlo je:

17 / 102

06060381: Silnice pro motorová vozidla je:

18 / 102

06060342: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

19 / 102

06060327: Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

20 / 102

06060323: Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

21 / 102

06060212: Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

22 / 102

06060079: Vozidlo hromadné dopravy osob je:

23 / 102

06060072: Zastavit znamená:

24 / 102

06060071: Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

25 / 102

06050638: Za křižovatku se nepovažuje:

26 / 102

06050419: Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

27 / 102

06050415: Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

28 / 102

06050414: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

29 / 102

06050412: Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

30 / 102

06050410: Dát přednost v jízdě znamená:

31 / 102

06050409: Stát znamená:

32 / 102

06050402: Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

33 / 102

06050401: Provozovatel vozidla je:

34 / 102

11080027: Kolonou vozidel se rozumí:

35 / 102

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje

36 / 102

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

37 / 102

11080011: Nesmět ohrozit znamená povinnost:

38 / 102

11080010: Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

39 / 102

11080009: Nesmět omezit znamená povinnost:

40 / 102

11080008: Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby:

41 / 102

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

42 / 102

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

43 / 102

11040001: Křižovatka je místo:

44 / 102

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

45 / 102

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

46 / 102

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

47 / 102

10060060: „Přechod pro chodce“:

48 / 102

10060059: „Přechod pro chodce“:

49 / 102

10060058: „Přechod pro chodce“:

50 / 102

10060057: „Železniční přejezd“:

51 / 102

10060056: „Železniční přejezd“:

52 / 102

10060055: „Průběžný pruh“:

53 / 102

10060054: „Průběžný pruh“:

54 / 102

10060053: „Krajnice“:

55 / 102

10060052: „Krajnice“:

56 / 102

10060051: „Krajnice“:

57 / 102

10060050: „Krajnice“:

58 / 102

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

59 / 102

10060048: „Dálnice“:

60 / 102

10060047: „Dálnice“:

61 / 102

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

62 / 102

10060045: „Stát“ znamená:

63 / 102

10060044: „Stát“ znamená:

64 / 102

10060043: „Stát“ znamená:

65 / 102

10060041: „Jízdní souprava“:

66 / 102

10060040: „Jízdní souprava“:

67 / 102

10060039: „Motorové vozidlo“:

68 / 102

10060038: „Motorové vozidlo“:

69 / 102

10060037: „Vozka“:

70 / 102

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

71 / 102

10060035: „Chodec“:

72 / 102

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

73 / 102

10060033: „Vozidlo“:

74 / 102

10060032: „Řidič“ je:

75 / 102

10060031: „Řidič“ je:

76 / 102

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

77 / 102

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

78 / 102

10060028: „Doklad totožnosti“:

79 / 102

10060027: „Doklad totožnosti“:

80 / 102

10060026: „Obec“:

81 / 102

10060025: „Tramvajový pás“:

82 / 102

10060024: „Tramvajový pás“:

83 / 102

10060023: „Křižovatka“:

84 / 102

10060022: „Křižovatka“:

85 / 102

10060021: „Křižovatka“:

86 / 102

10060020: „Připojovací pruh“:

87 / 102

10060019: „Připojovací pruh“:

88 / 102

10060018: „Připojovací pruh“:

89 / 102

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

90 / 102

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

91 / 102

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

92 / 102

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

93 / 102

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

94 / 102

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

95 / 102

10060011: „Obec“:

96 / 102

10060010: „Zastavit“ znamená:

97 / 102

10060008: „Zastavit“ znamená:

98 / 102

10060007: „Zastavit“ znamená:

99 / 102

10060002: „Chodec“:

100 / 102

10060001: „Řidič“ je:

101 / 102

06060483: Co se rozumí pod pojmem „defenzivní způsob jízdy“?

102 / 102

06060015: Historické vozidlo:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 74%

0%

Napsat komentář